PORTAL KREIRAO

PORTAL FINANSIRA

Javni poziv za podršku obavljanju studentske prakse u inostranstvu

Javni poziv za podršku obavljanju studentske prakse u inostranstvu

Javni poziv za podršku obavljanju studentske prakse u inostranstvu studenata javnih univerziteta u Federaciji BiH koji će se su/finansirati iz sredstava fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH u 2021. godini.

Sredstva za su/finansiranje projekta za obavljanje studentske prakse dodjeljivat će se iz sredstava utvrđenih u Finansijskom planu Fondacije odobrenom od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

1.Odabir projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 • Podrška projektima za obavljanje studentske prakse u inostranstvu studentima javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH koji će se su/finansirati iz sredstava Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika FBIH u 2021. god.

2. Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju:

 • Pojedinci, državljani Bosne i Hercegovine, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH.

3. Kriteriji za raspodjelu sredstava

Rb.Kriteriji za vrednovanje projekata za obavljanje studentske prakseBroj bodova
1.       Kvalitet ponuđenog projekta za obavljanje studentske prakse s aspekta jasno definisanih ciljeva i metoda provođenja projektnih aktivnosti;                                             0-10
2.       Detaljno obrazloženje potrebe za realizacijom projekta za obavljanja studentske prakse                                    0-10
3.       Korist za društvo, značaj za Federaciju BiH, te Bosnu i Hercegovinu0-10
4.       Povezanost predloženog projekta za obavljanje studentske prakse sa postignutim rezultatima studiranja (prosjek ocjena)0-10
5.       Preporuka visokoškolske ustanove ili studentske organizacije0-5
6.       Prednost pri odabiru za kandidate koji nisu bili na studentskoj praksi prethodne akademske godine0-10
Ukupan broj bodova55

Projekti za obavljanje studentske prakse u inostranstvu, koji budu predloženi od strane Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika FBiH podržat će se u skladu sa finansijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 1.500,00 KM po korisniku.

4. Dostavljanje dokumentacije

Prijava za dodjelu sredstava treba da sadrži sljedeće podatke:

 1. Popunjen i potpisan zahtjev – Obrazac F.1;
 2. Popunjena, potpisana i ovjerena Izjava – Obrazac F.2;
 3. Kopija lične karte;
 4. CIPS uvjerenje o prebivalištu;
 5. Potvrda banke o otvorenom transakcijskom računu;
 6. Potvrda o redovnom studiranju;
 7. Pozivno pismo ili saglasnost institucije u kojoj će se obavljati studentska praksa;
 8. Detaljno razrađen projekt sa finansijskim planom (s podacima o vlastitom učešću/učešće drugih subjekata u troškovima);
 9. Potvrda o prosjeku ocjena

Svaki podnosilac prijave, može aplicirati samo sa jednim projektom za obavljanja studentske prakse.

Prijavu sa kompletnom dokumentacijom obavezno dostaviti poštom na adresu:

Fondacija za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine

Ulica dr. Ante Starčevića bb

88000 MOSTAR

Sa naznakom

˝Prijava na Javni poziv˝

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objave u dnevnim novinama i web stranici Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika FBiH (www.mobilnost.ba) i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (www.fmon.gov.ba).

Prijave koje nisu podnesene na odgovarajućem prijavnom obrascu i uz koje nije dostavljena sva obavezna dokumentacija, složena i uvezana, neće biti razmatrane.

Prijave i dokazi o ispunjavanju uslova neće se vraćati kandidatima.

Odluka o izboru bit će oglašena na web stranici web stranici Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika FBiH (www.mobilnost.ba).

Let’s Do It: Kahoot! eko kviz za srednjoškolce

Let’s Do It: Kahoot! eko kviz za srednjoškolce

Sa ciljem povećanja ekološke svijesti među mladima Let’s Do It tim u saradnji sa zlatnim sponzorom Eko život d.o.o. organizuje online Kahoot eko kviz za srednjoškolce (15 do 18 godina) sa pitanjima iz oblasti zaštite šuma, važnosti šuma i šumskih ekosistema.

Svi zaintersovani srednjoškolci sa područja Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća u kvizu.

Vrijeme održavanja: 28. mart 2021. godine u 18 sati.

Način prijave: putem google forme na linku:

https://docs.google.com/forms/d/1XCh4RIJINAaeScc63c7hRxBL94kETXa7-qV9VAPZOPQ/viewform?fbclid=IwAR1jTHjRlQjOh041NXcVPMNPcp4jexa9mzVquP4_erSvTPMHVTU0qtutb30&edit_requested=true

Platforma koja će se koristiti: Zoom Aplikacija
Web stranica koja će se koristiti: Kahoot.it.

Takmičari mogu u kvizu učestvovati na dva načina:

Način 1: Na laptopu/računaru koriste Zoom platformu, te podijele (split) ekran tako da u isto vrijeme vide i web stranicu kahoot.it.

Način 2: Na laptopu/računaru koriste Zoom platformu, a na mobitelu imaju instaliranu Kahoot! aplikaciju.Link za Zoom meeting takmičari će dobiti na mail adresu koju ostave u google formi.

Na Zoom platformi svi će moći u isto vrijeme vidjeti pitanja i ponuđene odgovore, a svoje odgovore davat će korištenjem Kahoot! aplikacije ili web stranice kahoot.it.

Oblasti iz kojih će biti kreirana pitanja: značaj šuma, održavanje šumskih predjela, statistički podaci o šumama. Pobjednika kviza bira sam sistem Kahoot aplikacije, a osim tačnosti odgovora prilikom rangiranja računa se i vrijeme potrebno za odgovor na svako od pitanja pojedinačno.

Nagrade za takmičare su sljedeće:

Prvo mjesto: smart watch
Drugo mjesto: smart watch
Treće mjesto: smart watch

Četvrto i peto mjesto – poklon paket Eko život – a.

Broj prijava je ograničen! Imena pobjednika kviza i dobitnika nagrada bit će objavljena na FB stranici Let’s Do It Bosna i Hercegovina.

Prijava je otvorena do 28.03.2021. godine do 16h.

Za slanje nagrada kućne adrese bit će naknadno zatražene od pobjednika.

Objavljen javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

Objavljen javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

Federalno ministarstvo kulture i sporta informisalo je javnost da je objavljen Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, za transfere:

 • Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa
 • Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH
 • Transfer za sport od značaja za Federaciju BiH
 • Transfer za mlade
 • Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa prijavnim obrascem, može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta, na sljedećem linku:

www.fmks.gov.ba/2015-02-22-15-05-56/financiranje/javni-pozivi-i-konkursi/obavjestenje-2

Rok za dostavljanje prijava je 31.03.2021. godine.

Objavljen Konkurs za upis u Savremeno-umjetničku školu Tuzla

Objavljen Konkurs za upis u Savremeno-umjetničku školu Tuzla

Mješovita srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla objavila je Konkurs za upis učenika/ca u martovskom predroku u prvi razred srednje škole u školskoj 2021/22. godini.

 • Ovaj konkurs se objavljuje na osnovu Ugovora o osnivanju Privatne ustanove Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona.
 • Odluku o davanju saglasnosti za osnivanje Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla izdalo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona pod brojem 10/1-34-22788-1/20 od dana 28.7.2020. godine.Odluka o davanju saglasnosti za realizaciju nastavnog plana i programa izdata je od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona pod brojem 10/1-34-037100-2/20 od dana 6.11.2020. godine.
 • Općinski sud u Tuzli upisao je školu u Registar poslovnih subjekata dana 12.10.2020. godine pod brojem 032-0-Reg-20-001291.
 • Rješenje o upisu Privatne ustanove Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla u Registar srednjih škola Tuzlanskog kantona i ispunjenosti uslova za rad, nakon čega škola ima pravo upisa učenika i izdavanja svjedodžbi i drugih javnih isprava o školovanju u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona, izdato je od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dana 15.12.2020. godine pod brojem 10/1-34-037100-5/20.

Konkurs za prijemni ispit i upis učenika/ca u martovskom predroku 2021. godine raspisuje se za period od 3.3. do 17.3.2021. godine. Prijavu za upis i prijemni ispit u martovskom predroku mogu podnijeti svi učenici koji u trenutku upisa nisu stariji od 17 godina. U „Savremeno-umjetničku školu“ Tuzla u školskoj 2021/22. godini mogu se upisati učeniciu statusu redovnog ili paralelnog obrazovanja za zanimanja:

 • Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije
 • Omladinski lider

Prijave se vrše elektronskim putem i slanjem dolje navedenih (skeniranih) dokumenata na mail: upis@sus.edu.ba

Potrebna dokumentacija za prijemni ispit i upis učenika u martovskom predroku:

 1. Popunjen prijavni obrazac preuzet sa web stranice škole – sus.edu.ba
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Kratka biografija,
 4. Uvjerenja o uspjehu u VI, VII i VIII razredu, odnosno uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole, a za učenike sa inozemnim školskim svjedočanstvima, potrebno je Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji.

Naknadno, po završetku osnovne škole, učenik/ca dostavlja:

 1. Gore navedene dokumente (Original/ovjerena kopija),
 2. Svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole (Original ili ovjerena kopija),
 3. Uvjerenje o državljanstvu (Original),
 4. Ljekarsko uvjerenje (Original),
 5. Dvije fotografije portret formata 9x13cm,
 6. Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi za učenike koji su po završetku osnovne škole obavezni polagati eksternu maturu (Original ili ovjerena kopija),
 7. Drugi relevantni dokumenti (priznanja, nagrade, radovi, aktivnosti, dostignuća, potvrde….)

Prijemni ispit bit će realizovan u subotu, 20.3.2021. i nedjelju, 21.3.2021. godine od 12.00do 18.00sati. Sa učenicima i roditeljima/starateljima koji zadovolje kriterije prijemnog ispita bit će potpisan Ugovor o školovanju uz 10% popusta na prvu godinu školovanja u školskoj 2021/22. godini.

INFORMACIJE:

+ 387 61 36 56 00 info@sus.edu.bawww.sus.edu.ba

Poziv za volontiranje u Fondaciji SHL u Njemačkoj 2021/2022.

Poziv za volontiranje u Fondaciji SHL u Njemačkoj 2021/2022.

# Imaš između 18 i 23 godine?

# Govoriš njemački jezik?

# Želiš provesti godinu dana u Njemačkoj?

# Znaš napisati CV i motivaciono pismo?

Odlično! Prijavi se za jednogodišnje volontiranje u uredu Fondacije Schüler Helfen Leben u njemačkom gradu Neumünsteru…

Za ovu volontersku poziciju potrebno je znanje njemačkog jezika (okvirno B1 nivo), pri čemu certifikat, odnosno potvrda o poznavanju jezika nije uslov.

Šta ćeš tamo raditi?

Ako se prijaviš za volontiranje u SHL uredu u Neumünsteru…

…radićeš na pripremi i implementaciji Socijalnog dana u Njemačkoj. Iz iskustava ranijih generacija volontera/ki sa Zapadnog Balkana pokazalo se da poslovi Regionalnog koordinatora i Koordinatora kampanje nude najviše prilika za razvoj. Ako se odlučiš za poziciju Regionalnog koordinatora imaćeš priliku putovati po cijeloj Njemačkoj i predstavljati ideju Socijalnog dana njemačkim srednjoškolcima. Koordinator kampanje je zadužen za promotivnu kampanju Socijalnog dana te kreira promotivne materijale, sarađuje sa štamparijama, radi promociju na društvenim mrežama i sl. Osim toga imat ćeš priliku organizovati skupštine SHL-a te veliki SHL-ov događaj odabira projekata (PAT), ali i putovati u posjete projektima koje SHL podržava u Jugoistočnoj Europi.

Šta se od tebe očekuje?

SHL traži volontera ili volonterku koji ima sljedeće kompetencije:

– Sposobnost rada u timu i spremnost na kompromise

– Samopouzdanje i odgovornost

– Empatija i tolerantnost

– Zainteresovanost za rad sa mladima

Zavisno od volonterske pozicije za koju se prijaviš postoje i neka dodatna očekivanja:

Regionalni koordinatorKoordinator kampanje
 Široka interesovanja za projekte i projektni region u kojem djeluje SHL  Osnovne IT vještine i vještine grafičkog dizajna (Photoshop, InDesign, videoediting…)
 Vještine komunikacije i prezentacije  Osnove vođenja kampanja na društvenim mrežama
 Vozačka dozvola B kategorije (dobivena do početka perioda volontiranja)  Kreativnost u produkciji različitih grafičkih i video materijala
 Fleksibilnost po pitanju radnog vremena (seminari se obično dešavaju tokom vikenda).  Fleksibilnost po pitanju radnog vremena (seminari se obično dešavaju tokom vikenda).

Volonterske pozicije unutar SHL-a smatraju se prilikom za tvoj lični razvoj i usavršavanje. Stoga, iako opisi poslova pokrivaju različite vrste aktivnosti, iskustvo nije neophodno za svaku od njih. Pojedinačne aktivnosti također bivaju raspoređene unutar tima u skladu sa ličnim interesima i vještinama.

Za uspješno obavljanje volonterske službe ti bi trebao/la imati određeno volontersko iskustvo i iskustvo u društvenom angažmanu (npr. u vijeću/savjetu učenika ili omladinskoj organizaciji) kao što je iskustvo planiranja i vođenja radionica/seminara, uvjerljiva interakcija sa grupama mladih i sl.

Trebaš imati između 18 i 23 godine i tvoje trenutno mjesto prebivališta treba biti izvan Njemačke te ne bi trebao/la imati njemačko državljanstvo.

SHL će finansijski i organizacijski podržati tvoje učenje njemačkog jezika prije i tokom volonterske službe.

SHL će te također podržati u procesu dobivanja boravišne dozvole i pokriti troškove koji nastanu u tom procesu.

Procedure putovanja u Njemačku za volontere iz zemalja koje nisu članice EU u periodu pandemije COVID-19 su usklađene sa važećim preporukama Savezne vlade uz pokriće troškova testiranja i sličnih procedura od strane SHL-a.

Kako to u stvarnosti izgleda?

– Trajanje volontiranja: 13 mjeseci (od sredine jula 2021. do sredine augusta 2022.) – SHL je do određene mjere fleksibilan po pitanju početka i trajanja volonterske službe

– Lokacija: SHL ured u Neumünsteru (Schleswig-Holstein, sjeverna Njemačka)

– Džeparac: u toku trajanja volontiranja oko 284€ mjesečno

– Smještaj: SHL pokriva sve troškove stanovanja u zajedničkom stanu sa ostalim volonterima

– Ostali troškovi: SHL također plaća troškove u toku realizacije aktivnosti, zatim troškove obaveznog zdravstvenog osiguranja, izdavanja vize i ostale neophodne troškove u toku pripreme za volontiranje

– Godišnji odmor: 26 dana u toku trajanja volontiranja

– Podrška: pedagoška podrška u toku trajanja volontiranja, učešće u pripremnom, procesnom i finalnom seminaru te prilika za učešće u ostalim internim i eksternim treninzima

– Putovanje: dvosedmična projektna posjeta partnerskim organizacija/projektima SHL-a u jugoistočnoj Europi

– Posjeta porodici: pokriveni troškovi jednog povratnog putovanja u rodni grad u terminu po vlastitom izboru volontera/ke.

Kako ćeš se prijaviti?

Svoju prijavu šalješ na njemačkom ili engleskom jeziku i ona treba da sadrži sljedeće:

1. jednu do dvije stranice motivacionog pisma u kojem opisuješ zašto si se odlučio/la prijaviti i zašto si baš ti prava osoba za datu volontersku poziciju

2. tabelarni prikaz svoje biografije (slobodno guglaj “tabular CV” da vidiš kako to inače izgleda)

3. popunjen prijavni obrazac koji možeš preuzeti ovdje

4. ako ih imaš, možeš priložiti i (skenirane) diplome/certifikate sa seminara i treninga na kojima si učestvovao/la.

Prijaviti se možeš slanjem gore navedenih dokumenata e-mailom na application@schueler-helfen-leben.de.

Poziv za volontiranje u SHL-u u Njemačkoj ostaje kontinuirano otvoren do popunjavanja pozicija. SHL osoblje će analizirati tvoju prijavu pa ako ona bude dovoljno dobra odmah ti se javiti i dogovoriti intervju, zato požuri sa prijavom!