JAVNI POZIV za izbor i imenovanje omladinskog predstavnika Bosne i Hercegovine za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za suradnju mladih (RYCO)

May 7, 2021 | Budi bolji/a

Na osnovu člana 16. Statuta Regionalnog ureda za suradnju mladih te Sporazuma o suradnji u vezi izbora, smjene, ostavke i nadzora nad radom predstavnika mladih Bosne i Hercegovine u Upravnom odboru Regionalnog ureda za suradnju mladih (RYCO) potpisanog sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, te Rješenja o formiranju Komisije,

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Omladinski savjet Republike Srpske i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine objavljuju

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje omladinskog predstavnika Bosne i Hercegovine za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za suradnju mladih (RYCO)

Pozadina

S ciljem intenziviranja regionalne suradnje u omladinskom sektoru i jačanja evropske perspektive mladih, dana 4. jula 2016. godine u Parizu je potpisan Sporazum o osnivanju Regionalnog ureda za suradnju mladih. Sporazum se nadovezuje na ciljeve navedene u okviru Berlinskog procesa i zasniva se na Zajedničkoj deklaraciji o osnivanju Regionalne ureda za suradnju mladih na Zapadnom Balkanu potpisanoj 27. augusta 2015. godine na Konferenciji o zapadnom Balkanu u Beču. Regionalni ured za suradnju mladih je međuvladin mehanizam za suradnju mladih zapadnog Balkana, s mandatom i kapacitetom da podrži i stvori uslove za aktivnosti koje promovišu pomirenje, mobilnost, raznolikost, demokratske vrijednosti, učešće, aktivno građanstvo i interkulturalno obrazovanje, uzimajući u obzir duh procesa evropskih integracija regiona.

Radi nastavka suradnje i partnerstva ostvarenog u procesu koji je prethodio zaključivanju Sporazuma o osnivanju Regionalnog ureda za suradnju mladih kao i aktivne uloge mladih, Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Omladinski savjet Republike Srpske, Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine su zaključili „Sporazum o suradnji u vezi izbora, smjene, ostavke i nadzora nad radom predstavnika mladih Bosne i Hercegovine u Upravnom odboru Regionalnog ureda za suradnju mladih (RYCO)“ kojim je predviđeno sprovođenje javnog poziva za odabir omladinskog predstavnika u Upravnom odboru Regionalnog ureda za suradnju mladih i komunikaciju izabranog predstavnika Ministarstvu, koje dalje prijedlog podnosi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Zašto je važna uloga omladinskog predstavnika?

Omladinski predstavnik u Upravnom odobru predstavljat će zajednički glas mladih Bosne i Hercegovine te će svojim radom i angažmanom biti predstavnik omladinskog sektora u BiH.

Imajući na umu veliku odgovornost koju nosi i povjerenje koje uživa od strane mladih Bosne i Hercegovine, svojim radom i zalaganjem unutar Upravnog odbora imat će mogućnost da direktno utiče na odluke Regionalnog ureda za suradnju ali i da utiče na veliki broj procesa od važnosti za regionalnu suradnju mladih.

Trajanje mandata

Omladinski predstavnik obavlja mandat u trajanju od tri godine, bez mogućnosti produženja.

Zadaci omladinskog predstavnika

Omladinski predstavnik prema unaprijed dogovorenim planovima aktivno učestvuje u regionalnim inicijativama, sastancima i aktivnostima sa drugim omladinskim predstavnicima, članovima i članicama Upravnog odbora RYCO-a.

Dužnost omladinskog predstavnika kao člana Upravnog odbora je, između ostalog, učešće u usvajanju trogodišnjeg strateškog plana i godišnjih operativnih planova, usvajanju godišnjih budžeta i trogodišnjeg finansijskog plana, odobravanju godišnjih programskih i finansijskih izvještaja, obezbjeđivanju političke podrške ugovornih strana za strateške, operativne i finansijske planove, davanju suglasnosti za osnivanje radnih grupa za pojedina pitanja u vezi sa mladima, imenovanju i razrješenju generalnog sekretara Sekretarijata, odlučivanju o zaključivanju sporazuma o suradnji sa učesnicima i učesnicama i organizacijama izvan ugovornih strana, osnivanju odbora za izbor osoblja Sekretarijata i lokalnih ogranaka, kao i izvještavanje civilnog društva i krovnih organizacija o radu i postignutim rezultatima i redovno učešće na svim sastancima Upravnog odbora.

Potrebni uslovi i kompetencije

 1. Kandidat koji aplicira na poziciju potrebno je:
 2. da nije mlađi od 18 i stariji od 30 godina;
 3. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 4. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djela u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 5. aktivno učestvovanje u kreiranju/izradi omladinske politike na lokalnom, kantonalnom i/ili entitetskom nivou;
 6. najmanje tri godine iskustva u jednoj od sljedećih organizacija:
 • vijeću mladih/omladinskom savjetu u Bosni i Hercegovini;
 • omladinskom udruženju u Bosni i Hercegovini;
 • udruženju/organizaciji koja svojim aktivnostima zastupa interese mladih i djeluje na dobrobiti mladih u Bosni i Hercegovini;
 1. učestvovanje u kreiranju i sprovođenju projekata usmjerenih na ostvarivanje ciljeva definisanih u okviru lokalnih, kantonalnih i entitetskih omladinskih politika/strategija za mlade;
 2. iskustvo u regionalnoj i međunarodnoj suradnji;
 3. poznavanje rada lokalnih, kantonalnih i/ili entitetskih aktera iz oblasti omladinske politike/strategija prema mladima;
 4. učestvovanje u donošenju odluka na nivou tima, organizacije, radnih tijela ili sektora;
  poznavanje regionalnog konteksta i iskustvo u realizaciji programa/projekata za mlade na nivou regiona;
 5. napredni nivo znanja engleskog jezika;
 6. izražene analitičke, pregovaračke i komunikativne sposobnosti;
 7. aktivno poznavanje rada na računaru;
 8. da ne obnaša političku funkciju;
 9. da nije član upravljačkih ili rukovodećih struktura u krovnim organizacijama za mlade u BiH

Potrebna dokumentacija:

 • prijavni formular – možete ga preuzeti OVDJE
 • pismo motivacije
 • biografija
 • kopija identifikacionog dokumenta
 • potpisane izjave kandidata (ovjerene kod nadležnog organa):
 1. da nije na funkciji u političkoj stranci;
 2. da nije dio upravljačkih ili rukovodećih struktura u krovnim organizacijama za mlade u BiH;
 3. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • dokaz o iskustvu ili djelovanju u radu upravnog odbora ili nekog drugog rukovodećeg organu u jednoj od sljedećih organizacija (uvjerenje ili potvrda):
  • vijeću mladih/omladinskom savjetu u Bosni i Hercegovini
  • omladinskom udruženju/organizaciji u Bosni i Hercegovini
  • udruženju/organizaciji koja svojim aktivnostima zastupa interese mladih ili djeluje na dobrobiti mladih u Bosni i Hercegovini
 • dokaz o iskustvu ili djelovanju u radu sa mladima u trajanju od najmanje tri godine u jednoj od sljedećih organizacija(uvjerenje ili potvrda):
  • vijeću mladih/omladinskom savjetu u Bosni i Hercegovini
  • omladinskom udruženju/organizaciji mladih u Bosni i Hercegovini
  • udruženju/organizaciji koja svojim aktivnostima zastupa interese mladih ili djeluje na dobrobiti mladih u Bosni i Hercegovini
 • dokaz o iskustvu u implementaciji međunarodnih ili regionalnih projekata od značaja za mlade (uvjerenje, potvrda, ugovor ili neki drugi akt);
  • minimalno jedno pismo preporuke

Način prijave

Sve dokumente je potrebno dostaviti elektronskim putem.

 • svi kandidati koji se blagovremeno prijave, a ispunjavaju uslove i koji na osnovu kriterijuma za izbor kandidata uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju od strane Komisije za izbor kandidata.
 • o mjestu i datumu intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Napomena: Kandidat koji bude izabran za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za suradnju mladih, dužan je u roku od 7 dana od dana izbora dostaviti uvjerenje o državljanstvu i potvrdu da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa.)

Prijave je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na prijave.ryco@gmail.com sa naznakom: Prijava za predstavnika mladih BiH u UO RYCO, najkasnije do utorka, 18. 05. 2021.g. do 23:59.

Prijave pristigle nakon naznačenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Za sva dodatna pitanja i nedoumice u vezi sa konkursom, možete da se obratite elektronskom poštom na prijave.ryco@gmail.com

Više informacija o Regionalnom uredu za suradnju mladih Zapadnog Balkana možete vidjeti na: https://www.rycowb.org/

Svi pojmovi koji su u tekstu Javnog poziva pisani u muškom rodu, odnose se bez razlike na osobe muškog i ženskog spola, te transrodne osobe.

Čitav tekst javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Također pročitajte

Budi dio Žive biblioteke BiH

Budi dio Žive biblioteke BiH

Zanima te koncept žive biblioteke?Imaš priču koju želiš da podijeliš sa drugim mladim ljudima?Želiš da naučiš kako koristiti moć...