PORTAL KREIRAO

PORTAL FINANSIRA

Poziv za učešće u programu “Lideri/ke za pravdu”

Poziv za učešće u programu “Lideri/ke za pravdu”

Udruženje „Pravnik“ iz Sarajeva zajedno s Programom vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer, objavljuje poziv za drugu generaciju programa liderstva za pravnike iz Bosne i Hercegovine – „LIDERI/KE ZA PRAVDU“.

Ovaj program zasnovan je na uspjehu deset generacija programa „Leaders for Justice” koji se provodi u Rumuniji od strane Programa vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer Stiftung i jedne uspješne generacije pravnika iz Bosne i Hercegovine.

Poziv je otvoren za sve pravne stručnjake (zaposlene u sektoru pravde, sudovima, tužilaštvima, advokatskim kancelarijama, agencijama za provođenje zakona, nevladinim organizacijama ili privatnom sektoru, univerzitetskim predavačima itd.), kao i za studente prava (na završnoj godini dodiplomskog studija), studente postdiplomskog i doktorskog studija prava, a koji nisu stariji od 35 godina.

Poziv za prijavu na ovaj program otvoren je od 01. do 31. maja 2021. godine.
Prijavi se (https://pravnik-onine.us1.list-manage.com/track/click?u=b15c34126b3e6e88cdf18de8c&id=17aec1337c&e=ccdbdfe299)

Prijave treba poslati najkasnije do 23:59 sati 31. maja 2021. godine putem on-line prijavnog obrasca.

Za ovaj inovativni program biti će izabrano 20 mladih i budućih pravnih profesionalaca s liderskim potencijalom!

U prijavi će biti potrebno unijeti biografske podatke, te dokazati svoju motivaciju odgovorima na sljedeća pitanja:
* Šta mene čini idealnom osobom za ovaj program?
* Šta za mene predstavlja pravda?
* Da mogu učiniti jednu promjenu u oblasti pravde, to bi bila?

Samo dokumentacija poslana na jednom od službenih jezika u BiH bit će uzeta u razmatranje.

Postupak odabira učesnika sastojat će se od:
* predselekcije na osnovu vaših pisanih prijava (06.-10. juni 2021.)
* online intervju sa komisijom za izbor (10.-16. juni 2021.)

Uspješni kandidati bit će obaviješteni do 20. juna 2021. godine.

ŠTA OČEKUJE BUDUĆE POLAZNIKE ?

Pet treninga (organizovani vikendom: petak poslijepodne – nedjelja do podne) u periodu od septembra do decembra i studijsko putovanje nakon završenog programa.
* Prva sesija – Šta je pravda danas? Vizija pravde i pravičnosti (10. – 12. septembar 2021., Bihać)
* Druga sesija – Tim i timski rad. Od individualnog do timskog djelovanja (01. – 03. oktobar 2021., Neum)
* Treća sesija – Komunikacijske vještine. Kako komunicirati za promjene? (22. –  24. oktobar 2021., Modriča)
* Četvrta sesija – Efikasno vođenje timova. Kako mobilizirati osobe za promjene? (12. – 14. novembar 2021., Jahorina)
* Peta sesija – Upravljanje projektima i politikama. Kako djelovati za promjene? (03. – 05. decembar 2021., Blagaj)
* Jednosedmična studijska posjeta Berlinu (tbc, februar/mart 2022.)

Filozofija koja stoji iza ovog programa je spojiti najbolje profesionalce iz javnog i privatnog sektora kako bi se podijelila njihova znanja i vještine sa učesnicima. Možete očekivati da će vas vrhunski inspirisani stručnjaci voditi na putu liderstva. Učit ćete iz znanja i iskustava svojih trenera i kolega, dijeliti najbolje prakse i proširiti svoj profesionalni horizont.

Kako su posvećenost i integritet ključne riječi, učešće u svim sesijama je obavezno.

PARTICIPACIJA

Smještaj i hrana, kao i bilo koji drugi organizacijski troškovi bit će pokriveni od strane udruženja “Pravnik” i Fondacije Konrad Adenauer – Program vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi. Učesnici  programa “Lideri/ke za pravdu 2021” imaju obavezu pokriti svoje troškove prevoza od mjesta svog prebivališta do lokacija gdje će se realizirati program “Lideri za pravdu”.

Više o programu (https://pravnik-onine.us1.list-manage.com/track/click?u=b15c34126b3e6e88cdf18de8c&id=ff01962d5f&e=ccdbdfe299)

Izvor: mreza-mira.net

Konkurs za dodjelu BBI Marko Polo stipendija

Konkurs za dodjelu BBI Marko Polo stipendija

Bosna Bank International d.d. Sarajevo, u saradnji sa partnerima, raspisuje konkurs za dodjelu BBI Marko Polo stipendija za odlazak na univerzitetski studij u Maleziju.


Pravo na konkurs imaju učenici završnih razreda srednjih škola, starosti između 18 i 22 godine, koji nisu u bračnom odnosu, državljani Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, koji žive u domaćinstvima sa ukupnim mjesečnim primanjima manjim od 250 EUR.


Stipendija pokriva troškove školarine, smještaja u studentskom domu na kampusu univerziteta, kao i naknadu za ishranu mjesečno u iznosu 450 malezijskih ringita. Avio-karta za Maleziju bit će predmet posebnog zahtjeva nakon upisa na univerzitet.


Primaoci stipendije će imati obavezu da zadrže minimalno vrlo dobar prosjek tokom trajanja studija (2,8 od 4) kao i da imaju primjereno vladanje. Studiji je na engleskom jeziku i traje 3 godine. Stipendija pokriva i dodatnu godinu za učenje engleskog jezika, ukoliko bude potrebno da kandidat usavrši jezik.
Kandidati zainteresirani za učešće na konkursu trebaju što prije, a najkasnije do utorka, 25.05.2021. godine do 12 sati, dostaviti slijedeće dokumente:

 • Zahtjev za stipendiju s obaveznim ličnim podacima aplikanta (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa, grad i kontakt telefon);
 • Kopija rodnog lista;
 • Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje status redovnog učenika završnog razreda srednje škole ili gimnazije;
 • Odgovarajući dokument kojim dokazuje postignuti uspjeh i vladanje u školi ili gimnaziji (prosjek ocjena zadnje završene školske godine ili polugodišta i ocjena iz vladanja);
 • Kućnu listu;
 • Odgovarajući dokument kojim dokazuje primanja/neprimanja članova domaćinstva (potvrda o visini primanja i radnom statusu), ili ukoliko su roditelji nezaposleni potvrda sa biroa za zapošljavanje ili potvrda školske ustanove za članove domaćinstva koji se nalaze na školovanju (obavezno za svakog člana domaćinstva);


Zahtjev za stipendiju zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti: u zatvorenoj koverti sa naznakom <Konkurs za regionalnu stipendiju> lično predajom u prostorijama filijala/poslovnica BBI ili putem pošte na adresu Bosna Bank International d.d Sarajevo, Trg djece Sarajeva bb, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina ili skenirano putem e-maila sa naznakom u predmetu <Konkurs za regionalnu stipendiju> na e-mail: stipendije@bbi.ba


Aplikacije koje ne ispunjavaju eliminatorni kriterij (da se radi o đacima koji žive u domaćinstvima sa ukupnim mjesečnim primanjima manjim od 250 EUR), neće biti uzete u razmatranje. BBI zadržava dokumentaciju učenika dobitnika stipendija. BBI neće vraćati dokumentaciju ostalim aplikantima, niti će snositi bilo kakvu odgovornost za istu, uključujući pravo BBI da istu uništi.


Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033-275-204 ili 033-275-130 ili 080-020-020 ili putem e-maila: stipendije@bbi.ba

Izvor: hocu.ba

JAVNI POZIV za izbor i imenovanje omladinskog predstavnika Bosne i Hercegovine za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za suradnju mladih (RYCO)

JAVNI POZIV za izbor i imenovanje omladinskog predstavnika Bosne i Hercegovine za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za suradnju mladih (RYCO)

Na osnovu člana 16. Statuta Regionalnog ureda za suradnju mladih te Sporazuma o suradnji u vezi izbora, smjene, ostavke i nadzora nad radom predstavnika mladih Bosne i Hercegovine u Upravnom odboru Regionalnog ureda za suradnju mladih (RYCO) potpisanog sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, te Rješenja o formiranju Komisije,

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Omladinski savjet Republike Srpske i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine objavljuju

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje omladinskog predstavnika Bosne i Hercegovine za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za suradnju mladih (RYCO)

Pozadina

S ciljem intenziviranja regionalne suradnje u omladinskom sektoru i jačanja evropske perspektive mladih, dana 4. jula 2016. godine u Parizu je potpisan Sporazum o osnivanju Regionalnog ureda za suradnju mladih. Sporazum se nadovezuje na ciljeve navedene u okviru Berlinskog procesa i zasniva se na Zajedničkoj deklaraciji o osnivanju Regionalne ureda za suradnju mladih na Zapadnom Balkanu potpisanoj 27. augusta 2015. godine na Konferenciji o zapadnom Balkanu u Beču. Regionalni ured za suradnju mladih je međuvladin mehanizam za suradnju mladih zapadnog Balkana, s mandatom i kapacitetom da podrži i stvori uslove za aktivnosti koje promovišu pomirenje, mobilnost, raznolikost, demokratske vrijednosti, učešće, aktivno građanstvo i interkulturalno obrazovanje, uzimajući u obzir duh procesa evropskih integracija regiona.

Radi nastavka suradnje i partnerstva ostvarenog u procesu koji je prethodio zaključivanju Sporazuma o osnivanju Regionalnog ureda za suradnju mladih kao i aktivne uloge mladih, Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Omladinski savjet Republike Srpske, Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine su zaključili „Sporazum o suradnji u vezi izbora, smjene, ostavke i nadzora nad radom predstavnika mladih Bosne i Hercegovine u Upravnom odboru Regionalnog ureda za suradnju mladih (RYCO)“ kojim je predviđeno sprovođenje javnog poziva za odabir omladinskog predstavnika u Upravnom odboru Regionalnog ureda za suradnju mladih i komunikaciju izabranog predstavnika Ministarstvu, koje dalje prijedlog podnosi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Zašto je važna uloga omladinskog predstavnika?

Omladinski predstavnik u Upravnom odobru predstavljat će zajednički glas mladih Bosne i Hercegovine te će svojim radom i angažmanom biti predstavnik omladinskog sektora u BiH.

Imajući na umu veliku odgovornost koju nosi i povjerenje koje uživa od strane mladih Bosne i Hercegovine, svojim radom i zalaganjem unutar Upravnog odbora imat će mogućnost da direktno utiče na odluke Regionalnog ureda za suradnju ali i da utiče na veliki broj procesa od važnosti za regionalnu suradnju mladih.

Trajanje mandata

Omladinski predstavnik obavlja mandat u trajanju od tri godine, bez mogućnosti produženja.

Zadaci omladinskog predstavnika

Omladinski predstavnik prema unaprijed dogovorenim planovima aktivno učestvuje u regionalnim inicijativama, sastancima i aktivnostima sa drugim omladinskim predstavnicima, članovima i članicama Upravnog odbora RYCO-a.

Dužnost omladinskog predstavnika kao člana Upravnog odbora je, između ostalog, učešće u usvajanju trogodišnjeg strateškog plana i godišnjih operativnih planova, usvajanju godišnjih budžeta i trogodišnjeg finansijskog plana, odobravanju godišnjih programskih i finansijskih izvještaja, obezbjeđivanju političke podrške ugovornih strana za strateške, operativne i finansijske planove, davanju suglasnosti za osnivanje radnih grupa za pojedina pitanja u vezi sa mladima, imenovanju i razrješenju generalnog sekretara Sekretarijata, odlučivanju o zaključivanju sporazuma o suradnji sa učesnicima i učesnicama i organizacijama izvan ugovornih strana, osnivanju odbora za izbor osoblja Sekretarijata i lokalnih ogranaka, kao i izvještavanje civilnog društva i krovnih organizacija o radu i postignutim rezultatima i redovno učešće na svim sastancima Upravnog odbora.

Potrebni uslovi i kompetencije

 1. Kandidat koji aplicira na poziciju potrebno je:
 2. da nije mlađi od 18 i stariji od 30 godina;
 3. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 4. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djela u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 5. aktivno učestvovanje u kreiranju/izradi omladinske politike na lokalnom, kantonalnom i/ili entitetskom nivou;
 6. najmanje tri godine iskustva u jednoj od sljedećih organizacija:
 • vijeću mladih/omladinskom savjetu u Bosni i Hercegovini;
 • omladinskom udruženju u Bosni i Hercegovini;
 • udruženju/organizaciji koja svojim aktivnostima zastupa interese mladih i djeluje na dobrobiti mladih u Bosni i Hercegovini;
 1. učestvovanje u kreiranju i sprovođenju projekata usmjerenih na ostvarivanje ciljeva definisanih u okviru lokalnih, kantonalnih i entitetskih omladinskih politika/strategija za mlade;
 2. iskustvo u regionalnoj i međunarodnoj suradnji;
 3. poznavanje rada lokalnih, kantonalnih i/ili entitetskih aktera iz oblasti omladinske politike/strategija prema mladima;
 4. učestvovanje u donošenju odluka na nivou tima, organizacije, radnih tijela ili sektora;
  poznavanje regionalnog konteksta i iskustvo u realizaciji programa/projekata za mlade na nivou regiona;
 5. napredni nivo znanja engleskog jezika;
 6. izražene analitičke, pregovaračke i komunikativne sposobnosti;
 7. aktivno poznavanje rada na računaru;
 8. da ne obnaša političku funkciju;
 9. da nije član upravljačkih ili rukovodećih struktura u krovnim organizacijama za mlade u BiH

Potrebna dokumentacija:

 • prijavni formular – možete ga preuzeti OVDJE
 • pismo motivacije
 • biografija
 • kopija identifikacionog dokumenta
 • potpisane izjave kandidata (ovjerene kod nadležnog organa):
 1. da nije na funkciji u političkoj stranci;
 2. da nije dio upravljačkih ili rukovodećih struktura u krovnim organizacijama za mlade u BiH;
 3. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • dokaz o iskustvu ili djelovanju u radu upravnog odbora ili nekog drugog rukovodećeg organu u jednoj od sljedećih organizacija (uvjerenje ili potvrda):
  • vijeću mladih/omladinskom savjetu u Bosni i Hercegovini
  • omladinskom udruženju/organizaciji u Bosni i Hercegovini
  • udruženju/organizaciji koja svojim aktivnostima zastupa interese mladih ili djeluje na dobrobiti mladih u Bosni i Hercegovini
 • dokaz o iskustvu ili djelovanju u radu sa mladima u trajanju od najmanje tri godine u jednoj od sljedećih organizacija(uvjerenje ili potvrda):
  • vijeću mladih/omladinskom savjetu u Bosni i Hercegovini
  • omladinskom udruženju/organizaciji mladih u Bosni i Hercegovini
  • udruženju/organizaciji koja svojim aktivnostima zastupa interese mladih ili djeluje na dobrobiti mladih u Bosni i Hercegovini
 • dokaz o iskustvu u implementaciji međunarodnih ili regionalnih projekata od značaja za mlade (uvjerenje, potvrda, ugovor ili neki drugi akt);
  • minimalno jedno pismo preporuke

Način prijave

Sve dokumente je potrebno dostaviti elektronskim putem.

 • svi kandidati koji se blagovremeno prijave, a ispunjavaju uslove i koji na osnovu kriterijuma za izbor kandidata uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju od strane Komisije za izbor kandidata.
 • o mjestu i datumu intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Napomena: Kandidat koji bude izabran za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za suradnju mladih, dužan je u roku od 7 dana od dana izbora dostaviti uvjerenje o državljanstvu i potvrdu da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa.)

Prijave je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na prijave.ryco@gmail.com sa naznakom: Prijava za predstavnika mladih BiH u UO RYCO, najkasnije do utorka, 18. 05. 2021.g. do 23:59.

Prijave pristigle nakon naznačenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Za sva dodatna pitanja i nedoumice u vezi sa konkursom, možete da se obratite elektronskom poštom na prijave.ryco@gmail.com

Više informacija o Regionalnom uredu za suradnju mladih Zapadnog Balkana možete vidjeti na: https://www.rycowb.org/

Svi pojmovi koji su u tekstu Javnog poziva pisani u muškom rodu, odnose se bez razlike na osobe muškog i ženskog spola, te transrodne osobe.

Čitav tekst javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Grad Tuzla: Raspisan Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Grad Tuzla: Raspisan Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na osnovu člana 48. stav (5) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), člana 34. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18), te člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle, broj: 02/30-A-5880-2021 od 23.04.2021. godine, Gradonačelnik Grada Tuzle objavljuje

J A V N I P O Z I V
za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle


I. Naziv pozicije:

 1. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – pravne ili upravne struke (3 izvršioca);
 2. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – ekonomske struke (3 izvršioca);
 3. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – zdravstvene ili sanitarne struke (1 izvršilac).

Kompletan tekst Javnog poziva, tekst Odluke o raspisivanju Javnog poziva i prijavni obrazac, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (Objavljeno 27.04.2021. godine. Rok za podnošenje prijava počinje teći od 28.04.2021. godine.) (datum objave: 27.04.2021.)

Odluka o raspisivanju javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle

Prijavni obrazac

Besplatne magistarske studije u Sloveniji

Besplatne magistarske studije u Sloveniji

Ako ste diplomirali ili ste na završnoj godini vašeg diplomskog studija predlažemo da nadogradite svoje obrazovanje u Sloveniji. Diploma stečena u Sloveniji je priznata u EU, SAD, Australiji i u skoro svim ostalim državama svijeta.

Zašto da izaberete magistarske studije u Sloveniji?

Jedna od najvećih prednosti za državljane BiH, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije je da su na osnovi bilateralnih sporazuma sa Slovenijom za njih diplomske i magistarske studije na svim državnim fakultetima u potpunosti besplatne.

Slovenski obrazovni sistem važi za jednog od najboljih u svijetu. Studijski programi se izvode na 6 univerziteta i 48 samostalnih visokoškolskih ustanova po Bolonjskom sistemu, a svaki od programa je akreditovan od strane Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i tehnologiju.

Pogodnosti za studente

Tokom studija student dobiva boravišnu dozvolu, koja mu omogućava slobodno kretanje unutar šengenske zone, a Slovenija ima odličnu infrastrukturnu povezanost sa svim evropskim destinacijama i idealna je polazna točka za putovanja po Evropi.

Studenti  u Sloveniji se hrane jeftinije. Svaki obrok za studente sastoji se od subvencionisanog dela koji se koristi u obliku bonova, i doplate razlike do pune cene obroka. Subvencija trenutno iznosi 2,69 evra.

Jedna od prednosti ako ste student u Sloveniji je mogućnost da preko studentskog servisa obavljate tzv. studentski rad. Studenti mogu na taj način poboljšati svoj finansijski položaj radeći tokom studija i steći vredno radno iskustvo, koje mogu ubaciti u svoj CV i samim tim  poboljšati svoju konkurentnost na tržištu rada.

Osim toga, Slovenija studentima nudi brojne privilegije kao što su subvencija za prevoz, popusti na raznim kursevima, ulaznice u muzeje i posjete kulturnih događaja, što smanjuje životne troškove studenata.

Uslovi za upis na magistarske studije u Sloveniji

Za upis na magistarske studije u Sloveniji je potrebno da ste u svojoj zemlji diplomirali sa najmanje 180 i najviše 240 ECTS poena.

Ukoliko još uvijek polažete zadnje ispite na vašim diplomskim studijama, i vi takođe možete da se prijavite na magistarske studije u Sloveniji. U tom slučaju morate da diplomirate najkasnije do kraja avgusta, jer studijska godina počinje od 1. oktobra.

Prijemnih ispita za upis na magistarske studije u Sloveniji nema, osim na umjetničkim fakultetima na kojima možete očekivati intervju. Ukoliko želite da se upišete na magistarski program na području koje nije srodno s vašim diplomskim studijama, većina fakulteta će da zahtijeva da položite diferencijalne ispite prije početka studija.

Za upis na nekoliko magistarskih programa, koji se smatraju za poželjnije, je potrebno i da kandidat ima uspjeh viši od 8 na diplomskim studijama.

Starosne granice za upis na magistarske studije nema.

Najviše predavanja se provodi na slovenačkom jeziku, ali postoje i magistarski programi koji se provode na engleskom jeziku. Za magistarske programe na engleskom jeziku se od studenta očekuje da jezik zna na nivou B1 ili B2.

Magistarske studije u Sloveniji traju dve godine odnosno posle završenog studija se stiče 120 ECTS poena i naziv magistar.

Kako vam 2TM može pomoći kod upisa na magistarske studije u Sloveniji?

Prijavni rokovi za magistarske studije u Sloveniji su u toku i traju različito, zavisno od fakulteta. Zato nemojte da razmišljate predugo, sad je pravo vrijeme za podnošenje prijave.

U 2TM imamo dugogodišnja iskustva sa upisom stranih studenata i dobro izgrađene odnose sa univerzitetima i fakultetama. Možemo da vam pomognemo kod izbora najprikladnijeg studijskog programa, da napravimo kompletnu listu dokumenata koji su potrebni za upis, da u vaše ime vodimo cijelu upisnu proceduru. S vama smo i tokom dobijanja boravišne dozvole.

Ukoliko ne želite rizikovati i želite siguran upis na magistarske studije u Sloveniji, kontaktirajte stručnjake u 2TMVaše će biti samo da jednom dođete u Sloveniju, a to je prije početka studija!

Za detaljnije informacije nam pišite na education@2tm.si

Izvor: studomat.ba

Subvencionisani kursevi u Agora centru – UPIS JE U TOKU!

Subvencionisani kursevi u Agora centru – UPIS JE U TOKU!

UG Agora poziva zainteresovane građane/ke da se uključe u proljetni program subvencionisanih kurseva.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti na sljedeće kurseve za djecu i odrasle:

kurs njemačkog jezika za odrasle

kurs engleskog jezika za odrasle

kurs informatike za odrasle

kurs sviranja gitare za djecu

kurs sviranja klavijatura za djecu

O kursevima
Subvencionisane obuke su kreirane sa ciljem stvaranja prilika za neformalno obrazovanje građana kao načina za izgradnju bosanskohercegovačkog društva znanja. Mi vjerujemo da ulaganjem u obrazovanje ulažemo u jačanje kapaciteta pojedinaca, posebno mladih kao odgovornih građana koji preuzimaju odgovornost za svoj lični razvoj i razvoj zajednice. Subvencionisani kursevi se realizuju zahvaljujući aktivistima uključenim u rad Centra, i donatorima koji podržavaju programske aktivnosti, kao što su Fondacija tuzlanske zajednice i Olof Palme Centar.

Način i rok prijave
Rok za prijave na kurseve i uplate participacije je 03.05.2021. godine. Po isteku roka za prijave, kandidati koji su podnijeli prijavu i izvršili uplatu participacije će biti obaviješteni o terminima realizacije časova. Prijaviti se možete putem prijavnih obrazaca, KLIKOM NA NAZIV KURSA KOJI ŽELITE UPISATI:

kurs njemačkog jezika za odrasle

kurs engleskog jezika za odrasle

kurs informatike za odrasle

kurs sviranja gitare za djecu

kurs sviranja klavijatura za djecu

Kursevi će biti realizovani u poslijepodnevnim terminima, dva puta sedmično.

Planirano je da grupe za učenje počnu sa radom u toku mjeseca MAJA, ukoliko epidemiološke mjere dozvole veća okupljanja i rad edukativnih centara.
Svi časovi će biti realizovni u prostorijama Agora centra, na adresi Maršala Tita 109 (preko puta Robota u gradu) ili online ukoliko epidemiološka situacija ne dozvoli rad u učionici.

Cijena i način plaćanja
Ponuđene edukacije u proljetnom ciklusu su subvencionirane, što znači da Agora centar pokriva 60-80% troškova pune cijene kursa, dok polaznik plaća ostatak. Za učešće na kursevima polaznici participiraju sa isnosima navedenim u opisima kurseva.
Uplate se vrše na blagajni Udruženja, na adresi Maršala Tita 109. Uplatom participacije, prijavljeni kandidati osiguravaju mjesto u grupi za učenje. Broj mjesta je ograničen.

Priznavanje kursa
Nakon realizovanog kursa, polaznici će imati mogućnost polaganja testa na osnovu kojeg će dobiti uvjerenje Agora centra o učešću na kursu i poznavanju određenog nivoa znanja. Planovi i programi za realizaciju kurseva engleskog i njemačog jezika i informatike za odrasle odobreni su od strane Ministarstva obrazovanja i nauke TK i Pedagoškog zavoda TK. Uvjerenja izdata za navedene kurseve su priznata od strane navedenih institucija.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na e-mail: agora@agoracentar.org, na telefon broj: 035/277-114 ili lično u prostorijama centra svaki radni dan 08:00 – 16:00h.

Napomene za kurseve engleskog jezika i informatike za odrasle:

1. Prednost pri prijavi imaju učenici, studenti, nezaposlene osobe i penzioneri.

2. Udruženje ne vrši povrat novca u slučaju otkazivanja prijave.

3. Kandidati koji izvrše prijavu i uplatu participacije u navedenom roku će biti kontaktirani sa informacijama o tačnim terminima održavanja kursa po isteku roka za upis.

Napomene za kurs njemačkog jezika za odrasle:

1. Molimo kandidate da pri uplati ponesu dokument kojim će potvrditi da spadaju u kategoriju studenata, učenika ili da su nezaposlena osoba. Studenti i učenici mogu donijeti index ili školsku knjižicu na uvid, dok nezaposlene osobe trebaju donijeti radnički karton ili potvrdu o evidenciji Biroa za zapošljavanje.

2. Udruženje ne vrši povrat novca u slučaju otkazivanja prijave.

3. Kandidati koji izvrše prijavu i uplatu participacije u navedenom roku će biti kontaktirani sa informacijama o tačnim terminima održavanja kursa po isteku roka za upis.

Izvor: agoracentar.org