PORTAL KREIRAO

PORTAL FINANSIRA

Javni poziv za radno mjesto u Vijeću mladih FBIH – Projektni asistent_ica

Javni poziv za radno mjesto u Vijeću mladih FBIH – Projektni asistent_ica

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine je krovna organizacija za mlade, prepoznata i kreirana u skladu sa Zakonom o mladima u ovom entitetu. U decembru 2015. godine je održana osnivačka Skupština na kojoj su predstavnici šest kantonalnih vijeća mladih formirali ovo udruženje, a koje od tada aktivno radi na poljima rada sa mladima, javnog zagovaranja, politika prema mladima te unaprijeđuje omladinsko organizovanje u Federaciji BiH.

Vijeće mladih FBiH raspisuje Javni poziv za poziciju Projektnog asistenta_ice, a u skladu sa Statutom i propisanim internim pravilima i procedurama organizacije.

Naziv pozicije: Projektni asistent_ica

Period angažmana: pet (5) mjeseci sa mogućnošću produženja

Tip angažmana: Ugovor o djelu

Javni poziv otvoren do: 30.01.2022. do 23:59

Očekivani početak angažmana: februar 2022. godine

Uslovi rada:

– Radno mjesto u Sekretarijatu Vijeća mladih FBiH (kancelarija u Sarajevu);

– Očekivani broj radnih sati na sedmičnom nivou je 30;

– Putovanje u zemlji i inostranstvu;

– Prilika za napredovanje i usavršavanje.

Opis zaduženja i odgovornosti:

– Asistent_ica će biti zadužen_a za asistenciju na projektnim aktivnostima organizacije;

– Pružat će administrativnu, logističku i tehničku podršku pri realizaciji aktivnosti;

– Prikupljat će i voditi računa o neophodnoj projektnoj dokumentaciji;

– Pratiti financijske i operativne projektne planove uz podršku drugog osoblja Sekretarijata;

– Održavati komunikaciju sa partnerima i drugim akterima važnim za realizaciju projekta;

– Predstavljati rad organizacije na događajima u BiH i inostranstvu;

– Pružati povremenu podršku strukturama unutar Vijeća mladih te omladinskim udruženjima u strukturi;

– Učestvovati u izradi projektnih prijedloga.

Tražene kvalifikacije i kompetencije:

– Državljanin_ka Bosne i Hercegovine;

– Minimalno dvije (2) godine relevantnog ili radnog iskustva u omladinskom sektoru na poslovima koji se odnose na traženo radno mjesto;

– Poznavanje omladinskih politika u BiH;

– Iskustvo u radu sa različitim interesnim grupama (institucije vlasti, privatni sektor, nevladin sektor, mladi itd);

– Poznavanje engleskog jezika;

– Izražene komunikacijske i interpersonalne vještine;

– Spremnost na rad u dinamičnom okruženju;

– Sposobnost rada u timu i dobar timski duh.

Dodatni poželjni uslovi:

– Poznavanje omladinskog organizovanja u Federaciji BiH kroz vijeća mladih na svim nivoima organizovanja;

– Poznavanje omladinskog organizovanja u BiH;

– Iskustvo rada na zagovaračkim incijativama;

– Iskustvo u pisanju projektnih prijedloga.

Mogućnosti:

– Rad u dinamičnom, mladom i stručnom timu;

– Prilika za sticanjem novih znanja i vještina u pozitivnom radnom okruženju;

– Prilika za usavršavanjem na polju omladinskih politika i omladinskog organizovanja;

– Napredovanje na radnom mjestu unutar Sekretarijata;

– Putovanja i umrežavanja unutar BiH i inostranstvu;

Svi zainteresirani kandidati_kinje treba da pošalju svoj CV, motivaciono pismo (do 500 riječi) i listu referenci na konkurs@vijecemladih.ba sa naznakom „Prijava za radno mjesto Projektnog asistenta_ice“ najkasnije do 30.01.2022. godine (do 23:59h).

Lista referenci koje će kontaktirati Komisija za izbor treba sadržavati: ime i prezime, pozicija, organizacija/institucija, kontakt email i broj telefona. Template za listu referenci sa dodatnim uputama možete pronaći ovdje.

Samo će kandidati_kinje koji prođu u uži krug biti pozvani na razgovor sa Komisijom.

Više informacija o krovnoj organizaciji za mlade u Federaciji BiH – Vijeću mladih FBiH, možete pronaći na www.vijecemladih.ba ili se obratiti generalnom sekretaru, Nedimu Alibegoviću na nedim.alibegovic@vijecemladih.ba

Javni poziv možete preuzeti OVDJE.

U Tuzli nije u potpunosti implementiran Zakon o mladima FBiH

U Tuzli nije u potpunosti implementiran Zakon o mladima FBiH

Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je prije jedanaest godina. Nosioci vlasti na svim nivoima u Federaciji Bosne i Hercegovine imali su obavezu osigurati uslove za provođenje niza mjera koje za cilj imaju stvaranje i provođenje politika prema mladima kroz višesektorski pristup, uzimajući u obzir njihove potrebe, zahtjeve i interese, a sve u duhu ovog zakona. Do današnjeg dana mnoge lokalne zajednice u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu, u potpunosti ili djelimično, postupile na ovaj način, pri čemu su mladi ljudi uskraćeni za prava koja su im zakonom osigurana.


Grad Tuzla je dobitnik priznanja za lidera u oblasti podrške omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih za 2020. godinu, a kojom prilikom je naglašeno da je ova lokalna zajednica zapravo jedina jedinica lokalne samouprave koja je ispoštovala sve odredbe Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Vijeće mladih Grada Tuzla, kao lokalno vijeće koje djeluje na području Grada Tuzla, poznaje činjenično stanje i odgovorno demantuje ovakvu tvrdnju. Naime, članom 14. federalnog zakona o mladima propisano je da, između ostalog, na lokalnom nivou mora egzistirati komisija za mlade pri gradskom/općinskom vijeću, koja će se u okviru svoje nadležnosti baviti pitanjima mladih, a u čijem radu će učestvovati predstavnici/ce općinskog/gradskog vijeća mladih. Od svog osnivanja (2017. godine) pa do danas Vijeće mladih Grada Tuzla nikada nije dobilo poziv za delegiranje svog člana u Komisiju za mlade, obrazovanje i sport pri Gradskom vijeću Tuzla.

Ova okolnost rezultat je nepotpune implementacije Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, o kojoj je Vijeće mladih Grada Tuzla u više navrata upozoravalo Gradsku upravu Tuzla i Gradsko vijeće Tuzla, no bez uspjeha. Iako je u međuvremenu formirana vlast, te su oformljene i komisije pri Gradskom vijeću Tuzla, Vijeće mladih Grada Tuzla nije dobilo mjesto za svog člana u ovoj Komisiji. Sama činjenica da odredba zakona nije ispoštovana je direktna odgovornost Gradskog vijeća Grada Tuzla odnosno Stručne službe za poslove Gradskog vijeća Tuzla. U posljednjim mjesecima dostavljeno je više dopisa na adresu Gradskog vijeća Tuzla u kojima je detaljno obrazložena problematika te su pozvani da promjene praksu svog postupanja i omoguće predstavnicima Vijeća mladih Grada Tuzla ravnopravno učešće u radu ovog radnog tijela. U svom jedinom pisanom odgovoru na inicijative Vijeća mladih Grada Tuzla, Kolegij Gradskog vijeća Tuzla je usvojio zaključak kojim je obavezao Komisiju za mlade, obrazovanje i sport pri Gradskom vijeću Tuzla da za sve buduće sjednice pozive dostavlja direktno i Vijeću mladih Grada Tuzla, kako bi isti mogli prisustvovati ovim sjednicama. No takvo učešće u radu ovog radnog tijela Gradskog vijeća

Tuzla je protivno duhu odredbi Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Kao jedna od osnovnih intencija samog zakonodavca, prilikom donošenja Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, odnosila se i na jačanje učešća i uključivanja mladih i njihovog informisanja na svim nivoima odlučivanja kroz uređene mehanizme njihovog sudjelovanja (Član 3., stav 4. ZOM FBiH), kao i provođenje principa nediskriminacije, solidarnosti i etičnosti u svim aktivnostima koje se tiču pitanja mladih (Član 3., stav 6. ZOM FBiH).

Pozivanjem predstavnika Vijeća mladih Grada Tuzla kao izvjesnih “gostiju”, odnosno posjetilaca i trećih lica na sjednice Komisije ne zadovoljava minimumum mjera na planu rada sa mladima, kako je to definisao zakonodavac na entitskom nivou. Vijeće mladih Grada Tuzla smatra da predstavnik organizacije treba biti punopravni član Komisije za mlade, obrazovanje i sport Gradskog vijeća Tuzla, sa pravom glasa i odlučivanja pri djelovanju iste, obzirom da se samo na takav način garantuje da će se glas mladih ljudi, oličen u radu i djelovanju Vijeća mladih Grada Tuzla, kroz institucionalnu formu djelovanja čuti i doslijedno poštivati.

Na ovom mjestu podsjećamo da je mogućnost angažmana članova Vijeća mladih Grada Tuzla, kao trećih lica koja ne dolaze iz reda vijećnika/ca ili delegiranih predstavnika političkih subjekata, koji obično participiraju u svim radnim tijelima, predviđena i članom 25., stav 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Tuzla, koji propisuje: “U sastav radnog tijela mogu biti birani vijećnici i osobe koje nisu vijećnici, a poznavaoci su oblasti koja je u nadležnosti radnog tijela”. Ovu fakultativnu mogućnost, propisanu Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Tuzla, treba tumačiti u skladu sa duhom člana 14. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine i samom intencijom federalnog zakonodavca u pogledu osiguranja minimuma mjera u radu sa mladima. Gradsko vijeće Tuzla, u trenutku formiranja svojih radnih tijela, moralo je imati u vidu odredbe Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, koji prema hijerarhiji pravnih akata svakako da ima prioritet u odnosu na sve akte niže pravne snage.

Vijeće mladih Grada Tuzla još jednom poziva Gradsko vijeće Tuzla da razmotri inicijativu ove organizacije, te da omogući njihovim predstavnicima ravnopravan rad i angažman u Komisiji za mlade, obrazovanje i sport Gradskog vijeća Tuzla. Posebna podrška u ovom procesu očekuje se od gradskih vijećnica/vijećnika koji dolaze iz reda mladih i koji imaju naročitu obavezu da u procesu rada i djelovanja u Gradskom vijeću Tuzla zastupaju interese svih mladih ljudi. Svakako da ta obaveza nije ništa manja u odnosu na druge izabrane predstavnike lokalne vlasti, posebno u periodu kada mladi ljudi sve više napuštaju Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu i kojom prilikom, kao jedan od glavnih razloga za takvu odluku, navode nezadovoljstvo procesom donošenja odluka i neadekvatno upravljanje državom i društvom.

Najveća odgovornost za takvo stanje je upravo na nosiocima vlasti, zbog čega se poziva Gradsko vijeće Tuzla da i kroz ovaj korak nastavi raditi na poboljšanju položaja mladih ljudi u Gradu Tuzla i uključi ih u institucionalne procese djelovanja i odlučivanja, a sve u skladu sa Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.

Uvažavajući činjenicu da Vijeće mladih Grada Tuzla sa Gradskom upravom Tuzla, resornim gradskim službama, preduzećima i ustanovima, uspješno sarađuje još od samog svog osnivanja, čvrsto vjerujemo da će prijedlog Vijeća mladih Grada Tuzla ovaj put biti uzet u ozbiljnije razmatranje te da će po njemu biti donesena odluka koja je u interesu mladih ljudi Grada Tuzla, a u duhu Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.