članice Vijeća mladih

Organizacija za djecu i mlade "Osmijeh za Osmijeh" Tuzla

...

Organizacija za djecu i mlade “Osmijeh za Osmijeh” Tuzla
Organizacija za djecu i mlade “Osmijeh za Osmijeh” nastala je iz uspješnog projekta “Mali vođa u zajednici” koji je implementirala Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa partnerskom švedskom organizacijom “Unga Ornar”. Ideja samoorganizovanja djece i mladih u manjim zajednicama, posebno u onim gdje postoji potreba za većim brojem aktivnosti, i to za djecu uzrasta od 9 do 14 godina, bila je vodilja da se realizacija ovog projekta veže za škole, a nakon toga za društvene domove ili centre u zajednicama u kojima djelujemo. Organizacija je registrovana 18.12.2010. godine pod nazivom Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ Tuzla. Svoj rad temeljimo na principima demokratije, tolerancije i jednakopravnosti, a inspiraciju za rad sa djecom pronalazimo u UN Konvenciji o dječijim pravima.
Facebook stranica: Osmijeh za Osmijeh
Web stranica: www.osmijeh.org

Asocijacija "AkustikUm" Tuzla

...

Udruženje „akustikUm – Muzička omladina Bosne i Hercegovine“ je osnovano 2010. godine sa ciljem da okuplja mlade zainteresovane da dijele i stiču nova saznanja i vještine kroz sviranje različitih instrumenata i da svoje ideje o razvijanju sebe kao individue projektuju bez straha od neuspjeha, gradeći zdraviju okolinu u kojoj djeluju i šireći spoznaje o drugim kulturama saradnjom sa drugim udruženjima sličnih ili istih ciljeva. Udruženje „akustikUm“ zvanični je predstavnik Muzičke omladine International za Bosnu i Hercegovinu (www.jmi.net), u čije ime kreira projekte koji povezuju 45 zemalja svijeta. Udruženje djeluje u oblasti neformalne edukacije i promocije dječijih prava kroz kulturu i umjetnost. Svojim aktivnostima je kroz neformalnu edukaciju pokrenulo saradnju mladih obrazujući međunarodni orkestar BalsiKa (www.balsika.org) koji već godinama radi na zbližavanju mladih u BiH i šire bez obzira na njihovu nacionalnu oprijedjeljenost ili etničku pripadnost. Orkestar mladih BalsiKa aktivno radi sa mladima već od 2009. godine učeći ih melodijama Bosanske i šire kulturne baštine.
Facebook stranica: akustikUm – Muzička omladina BIH
Web stranica: www.akustikum.org

Omladinski pokret Revolt

...

Revolt je omladinski pokret koji okuplja i organizuje mlade ljude u borbi protiv nepravde, siromaštva, nasilja, korupcije, diskriminacije, neodgovornih političara/ki i negativnih autoriteta. Tokom brojnih akcija Revolt-u se priključilo nekoliko stotina mladih ljudi iz svih krajeva Bosna i Hercegovine različitih vjerskih, političkih, nacionalnih i drugih opredjeljenja koji su spremni boriti se za svoje interese i bolju budućnost vjerujući u ideale jednakosti i socijalne pravde.
Facebook stanica: Omladinski Pokret Revolt

Udruženje građana "Ekosol" Tuzla

...

Udruženje "Mladi Tuzle"

...

Udruženje “Mladi Tuzle” Tuzla je registrovano 17.marta 2004.godine, iako je svoj rad počelo još 2003.godine kao neformalna grupa mladih ljudi. Registrovano je kao nevladino, neprofitno i apolitično udruženje koje djeluje i radi na području Tuzlanskog kantona. Oni na Tuzlanskom kantonu koji na inovativan način koristi specifičan obrazovni model, model vršnjačkog obrazovanja, koji prati najsavremenije trendove obrazovanja mladih u svijetu i koji je trenutno najprihvatljiviji model obrazovanja mladih. Primjenom ovog modela pokazalo se da mladi uvijek radije uče od bliskih osoba, odnosno od osoba njihovog uzrasta.
Facebook stranica: Udruženje Mladi Tuzle
Web stranica: www.mladituzle.org

Omladinski resursni centar Tuzla

...

Odluka za osnivanjem i registracijom jednog ovakvog centra proizašla je na osnovu izraženih potreba mladih. Naime, većina omladinskih nevladinih organizacija u BiH dosada je radila uz pomoć međunarodnih organizacija/institucija, ali takva pomoć sve više slabi i omladinske organizacije su prepuštene same sebi. Većina njih se ne snalazi u takvim situacijama i veoma brzo prestaju sa radom. Ovo se posebno odnosi na omladinske organizacije u manjim mjestima u BiH, koji bez adekvatne pomoći nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne potrebe mladih. Uzimajući u obzir ovakvu situaciju i ovakve probleme odlučili smo osnovati Omladinski Resursni Centar (ORC) Tuzla koji bi na adekvatan način pružio podršku i pomoć svim omladinskim organizacijama koje bi naišle na probleme u svom radu.
U Januaru 2004. godine održana je osnivačka skupština Omladinskog Resursnog Centra (ORC) Tuzla koji je registrovan i počeo sa radom.
Facebook stranica: Omladinski resursni centar Tuzla – ORC Tuzla
Web stranica: www.omladina-bih.net

Udruženje studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli "MEDICUS"

...

Glavni cilj Udruženje, prije svega, zaštitu prava, interesa i dostojanstva studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli. Udruženje ima podršku dekana Medicinskog fakulteta i njegovog kabineta, i sto je najvažnije samih studenata, pa je realno nadati se da će se uz volju, rad i zalaganje MEDICUS-a, iznaći način u rjesavanju nastalih problema, razviti svijest studenata o njihovim pravima, mogućnostima, ali i obavezama i dovesti ih u bolji položaj, čime će se i sam ugled i rejting Medicinskog fakulteta i Univerziteta u Tuzli značajno popraviti u BIH, regionu i svijetu.
Facebook stranica: MEDICUS – Udruženje studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli

Udruženje građana "Multi"

...

„Multi“ je osnovano 2011. godine u Tuzli od strane studenata postdiplomskog studija fakulteta Univerziteta u Tuzli. U periodu od svog osnivanja pa do 2017. godine, „Multi“ je uspješno realizovalo 26 projekata, u okviru kojih je učestvovalo više od 15.000 učesnika. Pritom je podijeljeno preko 7.000 liberalnih knjiga širom Bosne i Hercegovine. Sve aktivnosti, „Multi“ je realizovalo uz podršku od 180 volontera, uglavnom sa područja Tuzlanskog kantona.
Facebook stranica: Udruženje građana “Multi”
Web stranica: www.multi.ba

Tuzlanski otvoreni centar

...

Tuzlanski otvoreni centar je dobrovoljno, nezavisno, vanstranačko, nepristrasno, neprofitno i multidisciplinarno udruženje, osnovano radi promocije ljudskih prava i demokratskih principa u zajednici.
Facebook stranica: Tuzlanski otvoreni centar
Web stranica: www.toc.ba

Pozorište mladih Tuzle

...

U martu 2004.godine u gradu Tuzla dešava se preokret kada je u pitanju buđenje kulturne svijesti mladih ljudi. Započinje se raditi predstava „Čekat ću te…“ koja je tada na sceni okupila 70 mladih ljudi, tada najuspješnijih mladih ljudi u gradu. Kao rezultat ogromnog prijateljstva, truda i rada, ekipa okupljena oko te predstave odlučila je ostati ujedinjena u pravno registrovano Udruženje „ Mladi Tuzle“Tuzla i to misijom rada na poboljšanju položaja djece i mladih Općine Tuzla. Udruženje je vremenom realizovalo projekte iz raznih oblasti: Kultura i umjetnost, socijalno – obrazovni projekti, izdavaštvo, međunarodna saradnja, ekološki projekti i sl. U martu 2008.godine, nakon dvije godine rada na analizi tržišta i izradi elaborata o osnivanju, došlo je do pravnog osnivanja Pozorišta mladih Tuzle kao nevladine, neprofitne i apolitične organizacije. Osnivači Pozorišta mladih Tuzle su Udruženje „Mladi Tuzle“ kao pravno lice i grupa studenata glume i produkcije kao fizička lica.
Facebook stranica: Pozoriste Mladih Tuzle Tuzla
Web stranica: http://www.mladituzle.org/pozoriste/

Odred izdviđača "Krin" Tuzla

...

Odred izviđača “KRIN” Tuzla je dobrovoljno, nepolitičko i obrazovno udruženje djece, omladine i odraslih građana, otvoreno za sve bez obzira na porijeklo, rasu, vjeru i nacionalnu pripadnost.
Facebook stranica: Odred Izviđača “Krin” Tuzla

Klub borilačkih sportova "Tuzla"

 

 

...

Klub je osnovan 21. februara 1997.godine, a niko od tadašnjih osnivača nije ni slutio da će najprije KBS «Tuzla Sinalco», potom KBS «Tuzla Sinbra», a danas KBS Tuzla ispisati najljepše sportske stranice u poslijeratnoj Tuzli i BiH.
Facebook stranica: Karate klub Tuzla
Web stranica: www.kbstuzla.co.ba