U Tuzli nije u potpunosti implementiran Zakon o mladima FBiH

Oct 23, 2021 | Budi bolji/a, Mladi, a biznismeni, Ne smijes propustiti, OGLASI ZA POSAO, Vijesti iz zajednice

Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je prije jedanaest godina. Nosioci vlasti na svim nivoima u Federaciji Bosne i Hercegovine imali su obavezu osigurati uslove za provođenje niza mjera koje za cilj imaju stvaranje i provođenje politika prema mladima kroz višesektorski pristup, uzimajući u obzir njihove potrebe, zahtjeve i interese, a sve u duhu ovog zakona. Do današnjeg dana mnoge lokalne zajednice u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu, u potpunosti ili djelimično, postupile na ovaj način, pri čemu su mladi ljudi uskraćeni za prava koja su im zakonom osigurana.


Grad Tuzla je dobitnik priznanja za lidera u oblasti podrške omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih za 2020. godinu, a kojom prilikom je naglašeno da je ova lokalna zajednica zapravo jedina jedinica lokalne samouprave koja je ispoštovala sve odredbe Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Vijeće mladih Grada Tuzla, kao lokalno vijeće koje djeluje na području Grada Tuzla, poznaje činjenično stanje i odgovorno demantuje ovakvu tvrdnju. Naime, članom 14. federalnog zakona o mladima propisano je da, između ostalog, na lokalnom nivou mora egzistirati komisija za mlade pri gradskom/općinskom vijeću, koja će se u okviru svoje nadležnosti baviti pitanjima mladih, a u čijem radu će učestvovati predstavnici/ce općinskog/gradskog vijeća mladih. Od svog osnivanja (2017. godine) pa do danas Vijeće mladih Grada Tuzla nikada nije dobilo poziv za delegiranje svog člana u Komisiju za mlade, obrazovanje i sport pri Gradskom vijeću Tuzla.

Ova okolnost rezultat je nepotpune implementacije Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, o kojoj je Vijeće mladih Grada Tuzla u više navrata upozoravalo Gradsku upravu Tuzla i Gradsko vijeće Tuzla, no bez uspjeha. Iako je u međuvremenu formirana vlast, te su oformljene i komisije pri Gradskom vijeću Tuzla, Vijeće mladih Grada Tuzla nije dobilo mjesto za svog člana u ovoj Komisiji. Sama činjenica da odredba zakona nije ispoštovana je direktna odgovornost Gradskog vijeća Grada Tuzla odnosno Stručne službe za poslove Gradskog vijeća Tuzla. U posljednjim mjesecima dostavljeno je više dopisa na adresu Gradskog vijeća Tuzla u kojima je detaljno obrazložena problematika te su pozvani da promjene praksu svog postupanja i omoguće predstavnicima Vijeća mladih Grada Tuzla ravnopravno učešće u radu ovog radnog tijela. U svom jedinom pisanom odgovoru na inicijative Vijeća mladih Grada Tuzla, Kolegij Gradskog vijeća Tuzla je usvojio zaključak kojim je obavezao Komisiju za mlade, obrazovanje i sport pri Gradskom vijeću Tuzla da za sve buduće sjednice pozive dostavlja direktno i Vijeću mladih Grada Tuzla, kako bi isti mogli prisustvovati ovim sjednicama. No takvo učešće u radu ovog radnog tijela Gradskog vijeća

Tuzla je protivno duhu odredbi Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Kao jedna od osnovnih intencija samog zakonodavca, prilikom donošenja Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, odnosila se i na jačanje učešća i uključivanja mladih i njihovog informisanja na svim nivoima odlučivanja kroz uređene mehanizme njihovog sudjelovanja (Član 3., stav 4. ZOM FBiH), kao i provođenje principa nediskriminacije, solidarnosti i etičnosti u svim aktivnostima koje se tiču pitanja mladih (Član 3., stav 6. ZOM FBiH).

Pozivanjem predstavnika Vijeća mladih Grada Tuzla kao izvjesnih “gostiju”, odnosno posjetilaca i trećih lica na sjednice Komisije ne zadovoljava minimumum mjera na planu rada sa mladima, kako je to definisao zakonodavac na entitskom nivou. Vijeće mladih Grada Tuzla smatra da predstavnik organizacije treba biti punopravni član Komisije za mlade, obrazovanje i sport Gradskog vijeća Tuzla, sa pravom glasa i odlučivanja pri djelovanju iste, obzirom da se samo na takav način garantuje da će se glas mladih ljudi, oličen u radu i djelovanju Vijeća mladih Grada Tuzla, kroz institucionalnu formu djelovanja čuti i doslijedno poštivati.

Na ovom mjestu podsjećamo da je mogućnost angažmana članova Vijeća mladih Grada Tuzla, kao trećih lica koja ne dolaze iz reda vijećnika/ca ili delegiranih predstavnika političkih subjekata, koji obično participiraju u svim radnim tijelima, predviđena i članom 25., stav 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Tuzla, koji propisuje: “U sastav radnog tijela mogu biti birani vijećnici i osobe koje nisu vijećnici, a poznavaoci su oblasti koja je u nadležnosti radnog tijela”. Ovu fakultativnu mogućnost, propisanu Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Tuzla, treba tumačiti u skladu sa duhom člana 14. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine i samom intencijom federalnog zakonodavca u pogledu osiguranja minimuma mjera u radu sa mladima. Gradsko vijeće Tuzla, u trenutku formiranja svojih radnih tijela, moralo je imati u vidu odredbe Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, koji prema hijerarhiji pravnih akata svakako da ima prioritet u odnosu na sve akte niže pravne snage.

Vijeće mladih Grada Tuzla još jednom poziva Gradsko vijeće Tuzla da razmotri inicijativu ove organizacije, te da omogući njihovim predstavnicima ravnopravan rad i angažman u Komisiji za mlade, obrazovanje i sport Gradskog vijeća Tuzla. Posebna podrška u ovom procesu očekuje se od gradskih vijećnica/vijećnika koji dolaze iz reda mladih i koji imaju naročitu obavezu da u procesu rada i djelovanja u Gradskom vijeću Tuzla zastupaju interese svih mladih ljudi. Svakako da ta obaveza nije ništa manja u odnosu na druge izabrane predstavnike lokalne vlasti, posebno u periodu kada mladi ljudi sve više napuštaju Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu i kojom prilikom, kao jedan od glavnih razloga za takvu odluku, navode nezadovoljstvo procesom donošenja odluka i neadekvatno upravljanje državom i društvom.

Najveća odgovornost za takvo stanje je upravo na nosiocima vlasti, zbog čega se poziva Gradsko vijeće Tuzla da i kroz ovaj korak nastavi raditi na poboljšanju položaja mladih ljudi u Gradu Tuzla i uključi ih u institucionalne procese djelovanja i odlučivanja, a sve u skladu sa Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.

Uvažavajući činjenicu da Vijeće mladih Grada Tuzla sa Gradskom upravom Tuzla, resornim gradskim službama, preduzećima i ustanovima, uspješno sarađuje još od samog svog osnivanja, čvrsto vjerujemo da će prijedlog Vijeća mladih Grada Tuzla ovaj put biti uzet u ozbiljnije razmatranje te da će po njemu biti donesena odluka koja je u interesu mladih ljudi Grada Tuzla, a u duhu Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.

Također pročitajte