JAVNI POZIV za dodjelu sportskih stipendija za 2021. godinu

Sep 22, 2021 | Vijesti iz zajednice

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18 – prečišćeni tekst) i člana 7. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu, („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 10/21), a u vezi sa članom 15. Odluke o uslovima i kriterijima za dodjelu nagrade i stipendije u sportu Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 13/20) Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

JAVNI POZIV za dodjelu sportskih stipendija za 2021. godinu

I Predmet Javnog poziva
Predmet Javnog poziva za dodjelu sportskih stipendija za 2021. godinu (u daljem tekstu: Javni poziv) je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu na potrošačkoj jedinici 32010002 – „Tjelesna kultura i sport“, planirana na ekonomskom kodu 614200 – Tekući transferi pojedincima u iznosu od 80.000,00 (slovima: osamdesethiljada i 00/100 KM).

II Pravo i uslovi za dodjelu stipendije
(1) Pravo na dodjelu stipendije ima:
a) sportista koji je ostvario zapažene ili perspektivne sportske rezultate ili sportske rezultate specijalne olimpijade,
b) sportista- učenik.
(2) Sportista mora ispunjavati sljedeće opće uslove za dodjelu stipendije:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da ima mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona,
c) da je član reprezentacije Bosne i Hercegovine,
d) da je aktivni član sportske organizacije i registrovan u skladu sa pravilima određene grane sporta,
e) da je u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020.godine nastupajući za reprezentaciju Bosne i Herecegovine u kolektivnim i individualnim sportovima, odnosno u takmičarskoj sezoni 2020/2021 u kolektivnim sportovima, ostvario zapažene, perspektivne ili sportske rezultate specijalne olimpijade,
(3) Sportista-učenik mora ispunjavati sljedeće opće uslove za dodjelu stipendije:
a) da je u školskoj godini 2020/2021 bio učenik u nekoj od školskih ustanova na području Tuzlanskog kantona,
b) da je u školskoj godini 2020/2021 ostvario školske sportske rezultate,
c) da je u školskoj godini 2020/2021 ostvario školski uspjeh najmanje „vrlodobar“.
(4) Pravo na dodjelu stipendije nemaju:
a) lica koja se takmiče u kategoriji mlađoj od 14 godina, osim ako se radi o sportisti-učeniku,
b) lica koja u okviru sportske organizacije obavljaju funkciju trenera ili drugog stručnog lica,
c) lica koja imaju potpisan profesionalni ugovor sa određenom sportskom organizacijom,
d) lica kojima je izrečena pravosnažna mjera zabrane takmičenja od strane evropske i svjetske sportske federacije,
e) lica kojima je izrečena pravosnažna kazna zbog kršenja antidoping pravila.

III (Kriteriji za bodovanje)

(1) Kriteriji za bodovanje i rangiranje za dodjelu stipendije za sportistu su:
a) učešće na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama,
b) učešće na zvaničnim svjetskim ili evropskim seniorskim i juniorskim prvenstvima u olimpijskim ili paraolipijskim sportovima, odnosno sportovima pridruženim Međunarodnom olimpijskom i paraolimpijskom komitetu čije su krovne asocijacije članice Međunarodne sportske federacije – SportAccord – GAISF,
c) osvojene medalje sa zvaničnog svjetskog ili evropskog prvenstva u kategoriji mlađi seniori, juniori i kadeti u olimpijskim ili paraolipijskim sportovima, odnosno sportovima pridruženim Međunarodnom olimpijskom i paraolimpijskom komitetu čije su krovne asocijacije članice Međunarodne sportske federacije – SportAccord – GAISF,
d) osvojene medalje na zvaničnim mediteranskim igrama,
e) osvojene medalje na zvaničnim balkanskim prvenstvima u seniorskoj i juniorskoj kategoriji,
f) ostvareni zapaženi ili perspektivni sportski rezultati u kolektivnim sportovima na zvaničnim državnim takmičenjima (najviši rang), organiziranim od strane nacionalnih granskih sportskih saveza (prvenstvo ili KUP BiH) i članstvo u selekciji Bosne i Hercegovine u periodu ostvarenog rezultata,
g) osvojene medalje na olimpijskim igrama, svjetskim i evropskim prvenstvima Specijalne olimpijade.
(2) Kriteriji za bodovanje i rangiranje za dodjelu stipendije za sportistu – učenika su:
a) rezultati postignuti na školskim takmičenjima organizovanim na nivou Kantona,
b) rezultati postignuti na školskim takmičenjima organizovanim na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

IV (Način isplate i visina stipendije)
(1) Stipendije za sportistu se dodjeljuju u jednokratnom ukupnom iznosu kako slijedi:
a) Sportista koji na osnovu bodovanja dobije 100 bodova ostvaruje pravo na stipendiju do 400,00 KM mjesečno,
b) Sportista koji na osnovu bodovanja dobije 90 bodova ostvaruje pravo na stipendiju do 350,00 KM mjesečno,
c) Sportista koji na osnovu bodovanja dobije 80 bodova ostvaruje pravo na stipendiju do 300,00 KM mjesečno,
d) Sportista koji na osnovu bodovanja dobije 70 bodova ostvaruje pravo na stipendiju do 280,00 KM mjesečno,
e) Sportista koji na osnovu bodovanja dobije 60 bodova ostvaruje pravo na stipendiju do 250,00 KM mjesečno,
f) Sportista koji na osnovu bodovanja dobije 50 bodova ostvaruje pravo na stipendiju do 200,00 KM mjesečno,
g) Sportista koji na osnovu bodovanja dobije 40 bodova ostvaruje pravo na stipendiju do 180,00 KM mjesečno,
h) Sportista koji na osnovu bodovanja dobije 35 bodova ostvaruje pravo na stipendiju do 150,00 KM mjesečno,
i) Sportista koji na osnovu bodovanja dobije 30 bodova ostvaruje pravo na stipendiju do 120,00 KM mjesečno,
j) Sportista koji na osnovu bodovanja dobije 25 bodova ostvaruje pravo na stipendiju do 100,00 KM mjesečno,
k) Sportista koji na osnovu bodovanja dobije 20 bodova ostvaruje pravo na stipendiju do 50,00 KM mjesečno.
(2) Stipendije za sportistu-učenika se dodjeljuju u jednokratnom ukupnom iznosu kako slijedi:
a) Sportista-učenik koji na osnovu bodovanja dobije 5 bodova ostvaruje pravo na jednokratnu stipendiju u iznosu od 100,00 KM,
b) Sportista-učenik koji na osnovu bodovanja dobije 10 bodova ostvaruje pravo na jednokratnu stipendiju u iznosu od 150,00 KM,
c) Sportista-učenik koji na osnovu bodovanja dobije 15 bodova ostvaruje pravo na jednokratnu stipendiju od 200,00 KM.

V Opće odredbe
Objava Javnog poziva
Javni poziv se objavljuje u dnevnim novinama „Večernji list”, na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.gov.ba i web stranici Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba.

Način podnošenja prijave
(1) Podnosilac prijave za dodjelu stipendije iz tačke II stav (1) tačka a) Javnog poziva (sportista) prilikom prijave na Javni poziv obavezno dostavlja:
a) Popunjen PRIJAVNI OBRAZAC za dodjelu sportskih stipendija koji se može preuzeti sa web stranice Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.gov.ba. i web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba i lično u prostorijama Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.
b) POTREBNU DOKUMENTACIJU
1) Uvjerenje o državljanstvu ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija) ili ovjerenu kopiju važeće lične karte,
2) CIPS obrazac PBA3 ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija),
3) Izjava da se na sportistu ne odnosi tačka II, stav 4. Javnog poziva (potpisana od strane sportiste/zakonskog zastupnika),
4) Potvrda nadležnog sportskog saveza koja sadrži podatke da je sportista za dodjelu stipendije aktivni član sportske organizacije i da je registrovan u skladu sa pravilima određene grane sporta (potpisana od strane ovlaštenog lica i ovjerena pečatom nadležnog sportskog saveza),
5) Dokazi o ostvarenim sportskim rezultatima sa potvrdom nadležnog sportskog saveza koja sadrži podatke kojim se dokazuje ispunjavanje uslova i kriterija za dodjelu stipendije sportisti iz tačke II i III Javnog poziva (potpisana od strane ovlaštenog lica i ovjerena pečatom nadležnog sportskog saveza).
(2) Podnosilac prijave za dodjelu stipendija iz tačke II stav (1) tačka b) Javnog poziva (sportista-učenik) prilikom prijave na Javni poziv obavezno dostavlja:
a) Popunjen PRIJAVNI OBRAZAC za dodjelu stipendija sportistima-učenicima, koji se može preuzeti sa web stranice Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.gov.ba. i web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba i lično u prostorijama Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.
b) POTREBNU DOKUMENTACIJU
1) CIPS obrazac PBA3 ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija),
2) Originalna potvrda školske ustanove iz koje se vidi da je učenik koji se prijavljuje za dodjelu stipendije sportisti-učeniku bio učenik školske ustanove u 2020/2021 školskoj godini, te da je u navedenom periodu bio član školske sportske ekipe u kolektivnim sportovima ili predstavnik u pojedinačnim sportovima škole u kojoj pohađa nastavu, da je osvojio prvo mjesto na školskom takmičenju koje se vrednuje i da je ostvario najmanje vrlodobar uspjeh u školskoj godini 2020/2021, (uz potvrdu se dostavlja i kopija đačke knjižice ili svjedočanstvo o ostvarenom uspjehu u školskoj godini).
c) Ministarstvo će od nadležnog sportskog saveza pribaviti spisak učesnika koji su osvojili prva mjesta na školskim takmičenjima koja se vrednuju, a što će služiti kao dokaz ostvarenog rezultata sportiste-učenika.

Dostavljanje prijava
Prijave na Javni poziv dostavljaju se na propisanim obrascima sa kompletnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, sa obaveznom naznakom: „Javni poziv za dodjelu sportskih stipendija za 2021. godinu – NE OTVARAJ“, dostaviti lično na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa ili preporučeno poštom na adresu:

Tuzlanski kanton
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rudarska broj: 57, 75000 Tuzla

Rok za dostavljanje prijava
Javni poziv ostaje otvoren do 30.09.2021. godine i biće objavljen „Večernjem listu“, na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba . i web stranici Ministarstva www.mksmtk.gov.ba ..

Informacije podnosiocima prijava
• Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
• Prijave koje nisu dostavljenje na propisanim obrascima, neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku neće biti razmatrane.
• Podnosioc prijave je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na propisanom obrascu.
• Lica koja budu dostavila neistinite podatke o ostvarenim rezultatima neće imati pravo da podnose zahtjeve za dodjelu nagrada i stipendija četiri godine od dana kada se utvrdi da dostavljeni rezultat nije istinit i biće im utvrđena obaveza vraćanja dodijeljenih sredstava.
• Za rezultate sportiste- učenika smatraju se školski sportski rezultati.
• Aplikanti koji budu dostavili PBA 1 obrazac umjesto PBA 3 biće odbačeni.
• potvrde nadležnih sportskih saveza koje ne budu sadržavale sve tražene elemente Javnog poziva ili sadržaj istih bude nejasan neće se uzimati u razmatranje.
• U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelimično, srazmjerno nedostajućim sredstvima.
• Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 035/369-352 i 035/369-410.
• O rezultatima javnog poziva podnosioci prijava će biti obaviješteni putem web stranice Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba  i web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba .

Napomena i pojašnjenje pojmova koji su važni za ispravno podnošenje aplikacije:
Sportista je aktivni član sportske organizacije koji je registrovan u skladu sa pravilima određene grane sporta.
Sportista – učenik je učenik u nekoj od školskih ustanova na području Kantona, koji je kao član školske sportske ekipe u kolektivnim sportovima ili predstavnik u pojedinačnim sportovima škole u kojoj pohađa nastavu nastupao na nekom od zvaničnih školskih sportskih takmičenja čije su završnice organizovane na nivou Kantona i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.
Kolektivnim/ekipnim sportovima smatraju se olimpijski/paraolimpijski sportovi nogomet/fudbal, košarka, rukomet, odbojka, hokej, ragbi, vaterpolo, sjedeća odbojka, košarka u kolicima, fudbal sa 5 i 7 igrača, golbal i ostali olimpijski/paraolimpijski sportovi.

Individualnim/pojedinačnim sportovima, smatraju se olimpijski ili paraolimpisjki sportovi odnosno sportovi pridruženi Međunarodnom olimpijskom i paraolimpijskom komitetu čije su krovne asocijacije članice Međunarodne sportske federacije – SportAccord – GAISF.

Zapaženim sportskim rezultatima smatraju se rezultati u seniorskoj i juniorskoj kategoriji i kategoriji mlađi seniori kako slijedi:
1) učešće na zvaničnim evropskim, svjetskim, olimplijskim/paraolimpijskim takmičenjima u kolektivnim ili individualnim sportovima u seniorskoj kategoriji, kategoriji mlađi seniori i juniorskoj kategoriji,
2) osvojene medalje na zvaničnim evropskim, svjetskim, olimplijskim/ paraolimpijskim takmičenjima u kolektivnim ili individualnim sportovima u kategoriji mlađi seniori i juniorskoj kategoriji,
3) plasman u polufinale ili finale na takmičenjima u kolektivnim sportovima, odnosno osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na takmičenjima u individualnim sportovima, potvrđenim na državnom ili međunarodnom nivou.
Perspektivnim sportskim rezultatima smatra se plasman u finale na takmičenjima u kolektivnim sportovima, odnosno osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na takmičenjima u individualnim sportovima, potvrđenim na državnom ili međunarodnom nivou, u kadetskoj kategoriji.
Školskim sportskim rezultatima smatra se osvojeno prvo mjesto na zvaničnom školskom takmičenju osnovnih i srednjih škola organiziranom na nivou Tuzlanskog kantona i na nivou Federacije BiH u kolektivnim i individualnim sportovima.

Sportskim rezultatima specijalne olimpijade smatraju se osvojene medalje sa zvaničnih olimpijskih igara, svjetskih i evropskih prvenstava specijalne olimpijade.
Potvrda nadležnog sportskog saveza koja sadrži dokaze o ostvarenim sportskim rezultatima za sportiste (ne odnosi se na sportiste-učenike) treba da sadrži i podatak o reprezentativnom statusu aplikanta u periodu ostvarenog rezultata. Takođe, potvrda treba da sadrži samo podatke o takmičenjima koja se vrednuju i periodu koji se vrednuje, bez navođenja drugih rezultata sportiste, vodeći računa da se navode samo zvanična prvenstva.

MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE TK 

Prijavni obrazac za dodjelu sportskih stipendija 2021.doc (111 kB) 

Prijavni obrazac za dodjelu stipendija sportistima-ucenicima 2021.doc (100 kB)

 JAVNI POZIV za dodjelu sportskih stipendija 2021. godina.docx (42 kB)

Također pročitajte