Postani član/ica tima “Mladi pravnici/e za bolje izbore u BiH”

Oct 23, 2021 | Vijesti iz zajednice

Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ poziva te da postaneš dio tima mladih pravnika koji će kroz borbu protiv izbornih nepravilnosti doprinijeti boljim izborima u Bosni i Hercegovini.

MLADI PRAVNICI/E ZA BOLJE IZBORE U BIH

A. POZICIJA: Član/ica tima „Mladi pravnici/e za bolje izbore u BiH“ Koalicije za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ (UKUPNO 5 POZICIJA)

B. MJESTO RADA: Bosna i Hercegovina (BiH)

C. REFERENCA NA PROJEKAT: Sistemska transparentnost u izbornom procesu (STEP)

D. TRAJANJE PROJEKTA: januar 2020. – 31. januar 2023.

E. TRAJANJE ZADATKA I IZVJEŠTAVANJE: Trajanje angažmana članova/ica tima „Mladi pravnici/e za bolje izbore u BiH“ planira se na period do ukupno 45 dana u periodu novembar 2021. – novembar 2022.

F. POZADINA

Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“, a koju čine Centri civilnih Inicijativa (CCI), kao koordinator projekta, te Centar za građansku saradnju Livno, Forum građana Tuzla, Udruženje građana “Demokratija-Organizovanje-Napredak“ – DON Prijedor i Institut za razvoj mladih i zajednica “Perpetuum mobile” iz Banja Luke, kao partneri na projektu, implementiraju projekat Sistemska transparentnost u izbornom procesu (STEP) kojeg finansira Evropska unija (EU). Projektom STEP će se direktno povećati snaga i vidljivost organizacija civilnog društva (OCD) u građanskom posmatranju izbora i podržati razvoj učešća civilnog društa u procesu demokratizacije u zemlji, obuhvatajući dva izborna ciklusa u BiH: Lokalni izbori 2020. i Opći izbori 2022.

Projektom STEP nastoji se ojačati građansko učešće i osnažiti pokret OCD-a širom zemlje kako bi se podržali slobodni i pošteni izbori u Bosni i Hercegovini, pri tom smanjujući rizik od izbornih prevara i manipulacija. Poticanjem interesa građana za proaktivnim pristupom u izražavanju svoje slobodne političke volje je cilj kojem projekat aktivno doprinosi uz razumijevanje da izbori predstavljaju osnovni i najvažniji oblik građanskog učešća u procesu demokratizacije u zemlji.

Kroz projekat STEP osmišljen je niz aktivnosti podijeljenih u pet komponenti, slijedeći imperativ izgradnje kapaciteta OCD-a u cilju jačanja građanskog sektora da se osposobi za dalje, jače, vidljive i održive aktivnosti posmatranja izbora u budućnosti. STEP se sastoji od sljedećih pet komponenti:

 • Izgradnja kapaciteta i razvoj mreža
 • Posmatranje izbora
 • Razvoj javnih politika i zagovaranje
 • Komunikacija s javnostima i edukacija birača
 • Monitoring medija

G. CILJ PROJEKTA Generalni cilj projekta STEP je povećati ulogu i kapacitet građanskog društva u BiH da na efektivan način podržava dalju demokratsku konsolidaciju putem doprinosa slobodnim i poštenim izborima u BiH. Specifični ciljevi projekta STEP su: 1) OCD se direktno angažuju za posmatranje izbora,  time učvrščujući demokratske vrijednosti, potičući građansko učešće i demokratski razvoj i 2) osnažene OCD da jačaju svoju ulogu u demokratskim procesima i saradnju s medijima i građanima.

H. OPSEG POSLA

Cilj aktivnosti „Mladi pravnici/e za bolje izbore u BiH“ je izgradnja kapaciteta odabranih mladih pravnika/ca iz BiH u borbi protiv izbornih nepravilnosti (žalbe, prigovori, izvještaji o krivičnim prijavama i tumačenje relevantnih pravnih postupaka). Ideja vodilja aktivnosti je da se kontinuirano izgrađuju kapaciteti i kohezija u ovoj grupi, ostavljajući je na kraju životnog vijeka projekta kao oblik naslijeđa koji bi potencijalno mogao prerasti u aktivnu grupu koja će svoje vještine i znanje u vezi sa zaštitom izbornog prava koristiti na dobrobit šire zajednice.

Članovi/ce tima „Mladi pravnici za bolje izbore u BiH“ će se angažovati na period do 45 dana (shodno planu edukacije, planu projektnih aktivnosti i održavanju izbora u BiH) u periodu novembar 2021. – novembar 2022. godine u cilju zajedničkog rada na sljedećim aktivnostima:

 • Izgradnja kapaciteta (edukacija, treninzi, diskusije, studijske posjete) na temu izbora, izbornih nepravilnosti i sprječavanja istih;
 • Upoznavanje sa pravnim mehanizmima zaštite izbornog prava i izrada dokumenata (žalbe, prigovori, izvještaji o krivičnim prijavama i tumačenje relevantnih pravnih postupaka);
 • Doprinos posmatranju izbora kroz analizu prijavljenih nepravilnosti, postupanje u skladu sa evidentiranim nepravilnostima i uz odobrenje vođe tima, te rad u timu za kritične situacije na izborni dan;
 • Izrada periodičnih izvještaja o aktivnostima.

Ciljevi angažmana su:

 • Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i pojedinaca u oblasti posmatranja izbora;
 • Jačanje uloge i kapaciteta građanskog društva u BiH da na efektivan način podržava dalju demokratsku konsolidaciju putem doprinosa slobodnim i poštenim izborima u BiH;
 • Direktan angažman na posmatranju izbora, kroz jačanje demokratskih vrijednosti, potičući građansko učešće i demokratski razvoj;
 • Razvijanje projektnog osoblja.

Troškovi mladih pravnika/ica za učešće u aktivnostima (npr. prevoz, smještaj, hrana) će biti pokriveni od strane Koalicije „Pod lupom“. Angažman je po ugovoru za koji je predviđena simbolična naknada. Od pravnika/ca se očekuje:

 • Da učestvuje na svim aktivnostima izgradnje kapaciteta koje će se održavati online ili uživo;
 • Da usvoji potrebna znanja u oblasti zaštite izbornog prava u BiH;
 • Da, uz pomoć vođe tima i pravnih eksperata, učestvuje u izradi žalbi, prigovora i drugih formalnih mehanizama zaštite izbornog prava;
 • Da da doprinos posmatranju izbora kroz angažman u vremenu prije izbornog dana na dugoročnom posmatranju izbora i na izborni dan kroz rad u timu za kritične situacije;
 • Da potpiše pravno valjani ugovor u vezi angažmana;
 • Da bude na raspolaganju tokom ugovornog perioda u cilju nesmetane isporuke zadataka;
 • Da bude na raspolaganju tokom planiranog perioda do 45 dana u periodu novembar 2021. – novembar 2022.
 • Da obavi posao i prati dinamiku aktivnosti u skladu sa ugovorenim obavezama i striktno poštuje sve dogovorene i usaglašene rokove;
 • Da vođi tima obezbijedi periodične izvještaje o aktivnostima ili angažmanu;
 • Da, po potrebi, inicira redovne ili vanredne sastanke sa odgovornim osobama iz Koalicije „Pod lupom“ u cilju uspješne realizacije dogovorenih zadataka.

Okvirni rokovi pri ovom angažmanu koji moraju biti ispoštovani, a oko kojih će se naknadno usaglasiti angažovani pravnici/e i odgovorna osoba u Koaliciji „Pod lupom“, su:

I. AUTORSKA PRAVA

Sadržaj informacija dobijenih tokom angažmana podliježe zaštiti i u vlasništvu je organizacija članica Koalicije „Pod lupom“. Korištenje takvog sadržaja, djelomično ili u cjelosti, od strane trećih strana bez dozvole vlasnika nije dozvoljeno. Korištenje informacija je moguće i opravdano samo ukoliko je takva upotreba sastavni dio aktivnosti projekta koji se provodi.

J. IZVJEŠTAVANJE

Angažovani mladi pravnici/e pripremit će izvještaje i dokumente prema opsegu Opisa zadatka i dogovoru sa vođom tima.

K. KVALIFIKACIJE

Kandidati/kinje bi trebali ispunjavati minimalno sljedeće kvalifikacije:

 • Diplomirani pravnici/e (ili bachelori prava) ili studenti završne godine pravnog fakulteta;
 • Govore B/H/S jezike, engleski jezik i posjeduju dobre vještine rada na računaru;
 • Biti dostupan/na u toku planiranog perioda do 45 dana u periodu novembar 2021. – novembar 2022. godine, prema naknadno dogovorenom i usaglašenom planu;
 • Poštivati ugovorne obaveze, opis posla i dogovorene rokove bez kašnjenja.

Društveni aktivizam u zajednici ili organizacijama civilnog društva (volonteri/ke, aktivisti/ce u organizacijama civilnog društva) i/ili demonstriran interes za oblast izbora, posebno u razvijanju vlastitih kapaciteta za pružanje pravne podrške i savjetovanja u oblasti zaštite izbornog prava, kao i radno iskustvo na projektima posmatranja izbora smatrat će se prednošću. Pri odabiru kandidata/kinja će se, osim kvalifikacija, obratiti pažnja da dolaze sa različitih univerziteta, geografskih dijelova države, etničkih grupa i da je manje zastupljeni spol zastupljen sa najmanje 40% u sastavu tima.

L. NAČIN APLICIRANJA I ROK

Svi zainteresovani kandidati/kinje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju, najkasnije do 05.11.2021. godine do 16:00 sati.

 • Skeniranu kopiju ili fotografiju diplome ili indeksa kao dokaz o završenom/pohađanom fakultetu;
 • Europass CV uključujući spisak referenci, radnog iskustva ili drugog angažmana koji potvrđuje kvalifikacije navedene pod tačkom “K” ovog opisa zadatka;
 • Motivaciono pismo (najviše do 300 karaktera u Wordu fonta veličine 12).

Prijava (koja sadrži skenirane, fotografisane ili priložene navedene dokumente i prateći tekst e-maila) treba se dostaviti putem e-maila info@podlupom.org najkasnije do 05.11.2021. godine do 16:00 sati (Naslov e-maila: Aplikacija za poziciju člana/ice tima „Mladi pravinici/e za bolje izbore u BiH“).

SRETNO!

Izvor: hocu.ba

Također pročitajte