Javni poziv za podršku obavljanju studentske prakse u inostranstvu

Mar 19, 2021 | Budi bolji/a, Ne smijes propustiti, SUPER MLADI

Javni poziv za podršku obavljanju studentske prakse u inostranstvu studenata javnih univerziteta u Federaciji BiH koji će se su/finansirati iz sredstava fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH u 2021. godini.

Sredstva za su/finansiranje projekta za obavljanje studentske prakse dodjeljivat će se iz sredstava utvrđenih u Finansijskom planu Fondacije odobrenom od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

1.Odabir projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

 • Podrška projektima za obavljanje studentske prakse u inostranstvu studentima javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH koji će se su/finansirati iz sredstava Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika FBIH u 2021. god.

2. Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju:

 • Pojedinci, državljani Bosne i Hercegovine, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH.

3. Kriteriji za raspodjelu sredstava

Rb.Kriteriji za vrednovanje projekata za obavljanje studentske prakseBroj bodova
1.       Kvalitet ponuđenog projekta za obavljanje studentske prakse s aspekta jasno definisanih ciljeva i metoda provođenja projektnih aktivnosti;                                             0-10
2.       Detaljno obrazloženje potrebe za realizacijom projekta za obavljanja studentske prakse                                    0-10
3.       Korist za društvo, značaj za Federaciju BiH, te Bosnu i Hercegovinu0-10
4.       Povezanost predloženog projekta za obavljanje studentske prakse sa postignutim rezultatima studiranja (prosjek ocjena)0-10
5.       Preporuka visokoškolske ustanove ili studentske organizacije0-5
6.       Prednost pri odabiru za kandidate koji nisu bili na studentskoj praksi prethodne akademske godine0-10
Ukupan broj bodova55

Projekti za obavljanje studentske prakse u inostranstvu, koji budu predloženi od strane Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika FBiH podržat će se u skladu sa finansijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 1.500,00 KM po korisniku.

4. Dostavljanje dokumentacije

Prijava za dodjelu sredstava treba da sadrži sljedeće podatke:

 1. Popunjen i potpisan zahtjev – Obrazac F.1;
 2. Popunjena, potpisana i ovjerena Izjava – Obrazac F.2;
 3. Kopija lične karte;
 4. CIPS uvjerenje o prebivalištu;
 5. Potvrda banke o otvorenom transakcijskom računu;
 6. Potvrda o redovnom studiranju;
 7. Pozivno pismo ili saglasnost institucije u kojoj će se obavljati studentska praksa;
 8. Detaljno razrađen projekt sa finansijskim planom (s podacima o vlastitom učešću/učešće drugih subjekata u troškovima);
 9. Potvrda o prosjeku ocjena

Svaki podnosilac prijave, može aplicirati samo sa jednim projektom za obavljanja studentske prakse.

Prijavu sa kompletnom dokumentacijom obavezno dostaviti poštom na adresu:

Fondacija za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine

Ulica dr. Ante Starčevića bb

88000 MOSTAR

Sa naznakom

˝Prijava na Javni poziv˝

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objave u dnevnim novinama i web stranici Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika FBiH (www.mobilnost.ba) i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (www.fmon.gov.ba).

Prijave koje nisu podnesene na odgovarajućem prijavnom obrascu i uz koje nije dostavljena sva obavezna dokumentacija, složena i uvezana, neće biti razmatrane.

Prijave i dokazi o ispunjavanju uslova neće se vraćati kandidatima.

Odluka o izboru bit će oglašena na web stranici web stranici Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika FBiH (www.mobilnost.ba).

Također pročitajte