Grad Tuzla: Raspisan Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Apr 30, 2021 | Budi bolji/a, SUPER MLADI

Na osnovu člana 48. stav (5) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), člana 34. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18), te člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle, broj: 02/30-A-5880-2021 od 23.04.2021. godine, Gradonačelnik Grada Tuzle objavljuje

J A V N I P O Z I V
za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle


I. Naziv pozicije:

  1. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – pravne ili upravne struke (3 izvršioca);
  2. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – ekonomske struke (3 izvršioca);
  3. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – zdravstvene ili sanitarne struke (1 izvršilac).

Kompletan tekst Javnog poziva, tekst Odluke o raspisivanju Javnog poziva i prijavni obrazac, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (Objavljeno 27.04.2021. godine. Rok za podnošenje prijava počinje teći od 28.04.2021. godine.) (datum objave: 27.04.2021.)

Odluka o raspisivanju javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle

Prijavni obrazac

Također pročitajte