Vijeće mladih Grada Tuza: Tražimo potpunu implementaciju zakona o mladima FBiH

Aug 24, 2021 | SUPER VIJESTI, Vijesti iz zajednice

Vijeće mladih Grada Tuzla je dana 24.08.2021. godine na kontakt adrese Gradskog vijeća Grada Tuzla kao i izabranih gradskih vijećnika dostavilo urgenciju za potpuno implementiranje Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.

Vijeće mladih Grada Tuzla će se u predstojećem periodu nastaviti snažno zalagati za poboljšanje položaja mladih prvenstveno ukoliko se to odnosi na praktično sprovođenje već usvojenih zakonskih procedura.

Urgenciju prenosimo u cijelosti: Poštovani, kao što Vam je to već i poznato, Vijeće mladih Grada Tuzla je dana 22.03.2021. godine uputilo Gradskom vijeću Grada Tuzla inicijativu za uključivanje predstavnika/ca Vijeća mladih Grada Tuzla u rad Komisije za mlade, obrazovanje i sport pri Gradskom vijeću Grada Tuzla.

Dana 23.04.2021. godine Komisija za mlade, obrazovanje i sport Gradskog vijeća Grada Tuzla donijela je Zaključak br. 01/04-A-5692-2021, kojim se podržava prijedlog Kolegija Gradskog vijeća Grada Tuzla i obavještava Vijeće mladih Grada Tuzla da će ubuduće zaprimati pozive za sjednice Komisije za mlade, obrazovanje i sport Gradskog vijeća Grada Tuzla. Istim Zaključkom ostavljena je mogućnost Vijeću mladih Grada Tuzla da, ukoliko postoji opravdani interes za raspravljanjem o određenim pitanjima od interesa za mlade Grada Tuzla, uputi svog predstavnika/cu da prisustvuje sjednici Komisije te na taj način iznese svoje prijedloge i sugestije vezane za predmetnu raspravu u konkretnom slučaju.

Vijeće mladih Grada Tuzla mišljenja je da na ovaj način nije došlo do potpune implementacije Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, tačnije njegovog člana 14., koji definiše obavezu svih nivoa vlasti, pa i lokalnog, na osiguranje minimuma mjera na planu rada sa mladima. Stav 6. prethodno pomenutog člana predviđa: “osnivanje komisije za mlade pri općinskog vijeću kao stalnog radnog tijela, odnosno pri skupštini kantona koja će se u okviru svoje nadležnosti baviti pitanjima mladih, a u čijem radu će učestvovati predstavnici/ice općinskog, odnosno kantonalnog vijeća mladih.” Kao jedna od osnovnih intencija samog zakonodavca, prilikom donošenja Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, odnosila se i na jačanje učešća i uključivanja mladih i njihovog informisanja na
svim nivoima odlučivanja kroz uređene mehanizme njihovog sudjelovanja (Član 3., stav 4. ZOM FBiH), kao i provođenje principa nediskriminacije, solidarnosti i etičnosti u svim aktivnostima koje se tiču pitanja mladih (Član 3., stav 6. ZOM FBiH). Zaključak Komisije za mlade, obrazovanje i sport Gradskog vijeća Grada Tuzla i prijedlog Kolegija Gradskog vijeća Grada Tuzla, na gore pomenute okolnosti, a prema mišljenju Vijeća mladih Grada Tuzla, nisu u skladu sa Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.
Pozivanjem predstavnika Vijeća mladih Grada Tuzla kao izvjesnih “gostiju”, odnosno posjetilaca i trećih lica na sjednice Komisije ne zadovoljava minimumum mjera na planu rada sa mladima, kako je to definisao zakonodavac na entitskom nivou.

Vijeće mladih Grada Tuzla smatra da predstavnik naše organizacije treba biti punopravni član Komisije za mlade, obrazovanje i sport Gradskog vijeća Grada Tuzla, sa pravom glasa i odlučivanja pri djelovanju iste, obzirom da se samo na takav način garantuje da će se glas mladih ljudi, oličen u radu i djelovanju Vijeća mladih Grada Tuzla, kroz institucionalnu formu djelovanja čuti i doslijedno poštivati. U krajnjem slučaju, na ovaj način su postupile i mnoge lokalne zajednice na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine, te su na taj način omogućile mladim ljudima da ravnopravno participiraju u ovom radnom tijelu na lokalnom nivou vlasti.

Na ovom mjestu podsjećamo da je mogućnost angažmana članova Vijeća mladih Grada Tuzla, kao trećih lica koja ne dolaze iz reda vijećnika/ca ili delegiranih predstavnika političkih subjekata, koji obično participiraju u svim radnim tijelima, predviđena i članom 25., stav 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Tuzla, koji propisuje: “U sastav radnog tijela mogu biti birani vijećnici i osobe koje nisu vijećnici, a poznavaoci su oblasti koja je u nadležnosti radnog tijela”.

Ovu fakultativnu mogućnost, propisanu Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Tuzla, treba tumačiti u skladu sa duhom člana 14. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine i samom intencijom federalnog zakonodavca u pogledu osiguranja minimuma mjera u radu sa mladima.

Smatramo da je Gradsko vijeće Grada Tuzla, u trenutku formiranja svojih radnih tijela, moralo imati u vidu odredbe Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, koji prema hijerarhiji pravnih akata svakako da ima prioritet u odnosu na sve akte niže pravne snage.
Pored svega, sam Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Tuzla nudi mogućnost da u djelovanje radnih tijela budu uključeni i predstavnici koji ne dolaze iz reda vijećnika, odnosno političkih subjekata. Mišljenja smo da Vijeće mladih Grada Tuzla, koje trenutno broji 17 omladinskih organizacija – članica, svakako jeste najbolji poznavalac oblasti koja je u nadležnosti Komisije za mlade, obrazovanje i sport Gradskog vijeća Grada Tuzla, zbog čega postoji nedvojbena obaveza njihovog uključivanja u rad ove Komisije na principu nediskriminacije, solidarnosti i etičnosti.

Koristimo ovu priliku da još jednom pozovemo Gradsko vijeće Grada Tuzla da razmotri ovaj prijedlog Vijeća mladih Grada Tuzla, te da omogući našim predstavnicima ravnopravan rad i angažman u Komisiji za mlade, obrazovanje i sport Gradskog vijeća Grada Tuzla. Posebnu podršku u ovom procesu očekujemo od gradskih vijećnica/vijećnika koji dolaze iz reda mladih i koji imaju naročito obavezu da u procesu rada i djelovanja u Gradskom vijeću Grada Tuzla zastupaju interese svih mladih ljudi. Svakako da ta obaveza nije ništa manja u odnosu na druge izabrane predstavnike lokalne vlasti, posebno u periodu kada mladi ljudi sve više napuštaju naš Grad i Bosnu i Hercegovinu i kojom prilikom, kao jedan od glavnih razloga za takvu odluku, navode nezadovoljstvo procesom donošenja odluka i neadekvatno upravljanje državom i društvom. Najveća odgovornost za takvo stanje je upravo na nosiocima vlasti, zbog čega pozivamo Gradsko vijeće Grada Tuzla da i kroz ovaj korak nastavi raditi na poboljšanju položaja mladih ljudi u našem Gradu i uključi ih u institucionalne procese djelovanja i odlučivanja, a sve u skladu sa Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.

Naposlijetku, koristimo priliku da naglasimo da je Grad Tuzla dobio priznanje za “Lidera u oblasti podrške omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih” za 2020. godinu, a kojom prilikom je naglašeno da je Grad Tuzla jedina jedinica lokalne samouprave koja je ispoštovala sve odredbe Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Vijeće mladih Grada Tuzla, kao lokalno vijeće koje djeluje na području Grada Tuzla, poznaje činjenično stanje i odgovorno može demantovati ovakvu tvrdnju, a uvažavajući okolnosti koje su istaknute u prethodnom izlaganju.
Obzirom da Vijeće mladih Grada Tuzla ima obavezu da konstatno radi na praćenju i predlaganju mjera koje vode ka poboljšanju položaja mladih ljudi na području Grada Tuzla, odnosno da prati djelovanje nadležnih institucija u ovom pogledu, u slučaju da Gradsko vijeće Grada Tuzla ne donese odluku koja zadovoljava minimum zakonom propisanih mjera na planu rada sa mladima definisanih federalnim zakonom o mladima, spremni smo pokrenuti postupke pred nadležnim tijelima vlasti na federalnom nivou, a sa ciljem utvrđivanja eventualne odgovornosti za propuste u doslijednoj implementaciji Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.

Uvažavajući činjenicu da Vijeće mladih Grada Tuzla sa Gradskom upravom Tuzla, resornim gradskim službama, preduzećima i ustanovima, uspješno sarađuje još od samog svog osnivanja, čvrsto vjerujemo da će prijedlog Vijeća mladih Grada Tuzla ovaj put biti uzet u ozbiljnije razmatranje te da će po njemu biti donesena odluka koja je u interesu mladih ljudi Grada Tuzla, a u duhu Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.”

Također pročitajte