Medicus: Saopštenje za javnost

May 6, 2020 | #SUPERVIJECE, SUPER VIJESTI, Vijesti iz zajednice

Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli-Medicus danas se obratilo saopštenjem za javnost koje prenosimo u cjelosti:

Nakon preporuke Kriznog štaba Federacije BiH i odluke o obustavi nastave na području Tuzlanskog kantona, dana 13.03.2020. godine Senat Univerziteta u Tuzli koji donosi Zaključke broj 03-1640-1-1/20, u kojim se pod tačkom 1 definiše način realizacije nastave. Zaključak je da se predavanja i auditorne vježbe na svim fakultetima / Akademiji Univerziteta u Tuzli, u periodu obustave nastave, od 16.03. – 25.03.2020. godine, organizuju u vidu eNastave, korištenjem svih raspoloživih kanala elektronske komunikacije u skladu sa tehničkim mogućnostima u prostoru Univerziteta ili sa druge lokacije.
Od tog trenutka do danas Univerzitet nije imao zajedničku adekvatnu platformu za realizaciju online nastave, shodno tome nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta su se morali prilagoditi takvoj situaciji i u proteklom periodu su koristili besplatne ekektronske komunikacije kao što su (email, google classroom, skype, ZOOM), odnosno, u razgovorima sa prodekanom Fakulteta, dobili smo informaciju da se ista izvodi u skladu sa preporukama koje je svim fakultetima dostavljeno sa Univerziteta u Tuzli. To govori u prilog tome da je održan jedan vid nastave, ali to nije onako kako su studenti očekivali da će biti omogućeno preko zajedničke platforme Univerziteta putem live streama.
Praktične vježbe iz kliničkih predmeta se održavaju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i Domu zdravlja “dr.Mustafa Šehović”, te shodno odlukama Kriznog štaba nije moguć ulazak studenata u zdravstvene ustanove te će se ta nastava nadoknaditi kada se steknu uslovi.

Pitanje koje postavljaju studenti Medicinskog fakulteta:
Zašto je Univerzitetu trebalo dva mjeseca da omoguće zajedničku platformu za online nastavu, za razliku od škola koje su tu istu nastavu obavljali od početka obustave?
Svjesni stanja koje je izazvao koronavirus, prema svemu smo mi studenti imali razumijevanja i sasvim dovoljno strpljenja, očekujući da ćemo nakon određenog perioda dobiti konačno rješenje problema realizacije nastave.
Svjesni smo i činjenice da je veliki broj profesora, asistenata angažovan i na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, te da nisu mogli adekvatno odgovoriti svim obavezama, iako i među njima imamo izuzetno odgovorne pojedince koji ni u jednom momentu nisu zapostavili studente.Iščekujući konačno rješenje, vrijeme je prolazilo, sjednice Senata isto tako, a o studentima, barem u dijelu realizacije nastave i ispita, ni riječi.
U medijima su se redale izjave kako eNastava na svim fakultetima neometano funkcioniše. Takve izjave i konstantno ignorisanje upita poslatih od strane studenata i menadžmenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, upućenih nadležnim institucijama su izazivale sve veći revolt kod studenata u svakako teškoj situaciji.
Od dana prekida nastave održano je nekoliko sjednica Senata. Nakon svake, donošeni su isti zaključci i studentima se poručivalo da uče. Nakon skoro pedeset dana obustave nastave, nakon što je prošlo pola semestra, nakon što su propušteni parcijalni ispiti, nakon što su apsolventi propustili svoje rokove u sklopu kojih su imali mogućnost da polože svoj i posljednji ispit, nakon nemogućnosti realizacije Kliničkog staža, studentima se i 30. aprila poručuje da uče, te se mjesec dana pred zvaničan završetak semestra plasira informacija da u roku od sedam dana treba biti puštena platforma pomoću koje će se realizovati nastava.

Očekivali smo prijedlog mogućih rješenja za realizaciju ispita u sklopu kontinurane nastave i u sklopu apsolventskih rokova, očekivali smo prijedloge mogućih rješenja za realizaciju Kliničkog staža, očekivali smo informaciju o tome kako ćemo dobiti potvrde za realizovane obaveze na predmetima na kojim su se profesorili trudili na sve moguće načine da odrade što je planirano, očekivali smo informaciju o načinu ovjere semestra. Ništa od očekivanog, što je normalno i razumno, nismo dobili.
Nakon navedenih informacija, nezadovoljstvo studenata je eskaliralo i individualno su svoje nezadovoljstvo iznosili putem privatnih Facebook profila što je u određenoj mjeri stvorilo pritisak, a i privuklo pažnju javnosti.Dakle, predstavnički organ studenata na Medicinskom fakultetu, Studentsko vijeće „MEDICUS“ je bio u stalnom kontaktu sa menadžmentom Fakulteta, zajednički smo rješavali probleme u skladu sa svojom nadležnošću.
Za sve što ne ulazi u nadležnost organizacione jedinice, slato je prema višim instancama, ali odgovora nije bilo, a problemi su se gomilali.Stanje izazvano korona virusom je iznenadilo sve, pa tako i nas. U tekstu je napisano i sada ponavljamo, da imamo razumijevanja, ali iz ove situacije niko ne smije izaći oštećen, a trenutno su najugroženiji studenti, kako sa financijske strane s obzirom na velike troškove koje svaki fakultet, pa tako i naš nosi, tako i zbog nerješavanja problema koje je pandemija donijela.
Zbog toga zahtijevamo od nadležnih institucija da u što kraćem periodu adekvatno odgovore na naše probleme. Prijedlozi mogućih rješenja od strane studenata su poslati i očekujemo njihovo razmatranje.Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta “MEDICUS” će i dalje štiti isključivo interese studenata Medicinskog fakulteta i zalagati će se za realna rješenja studentskih problema.

SV “MEDICUS”

Također pročitajte