Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama

Feb 29, 2024 | Budi bolji/a, Ne smijes propustiti, SUPER MLADI, SUPER VIJESTI, Vijesti iz zajednice

Grad Tuzla putem Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, dana 28.2.2024. godine, objavljuje:
JAVNI POZIV
za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu za podršku projekata neprofitnih organizacija

Grad Tuzla putem Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu poziva neprofitne organizacije registrovane na području Bosne i Hercegovine koje će svoje projektne aktivnosti realizovati na području grada Tuzle i u interesu građana Tuzle, da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Grada Tuzle, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

Socijalna zaštita, ljudska prava, ravnopravnost spolova, ekologija, kultura i kulturno i prirodno naslijeđe, sport i mladi.

Posebno naglašavamo oblast:

 1. Mladi
  7.1. Obrazovanje mladih, promocija zdravlja mladih sa akcentom na mentalno zdravlje,
  7.2. Ljudska prava, demokratija i rodna ravnopravnost,
  7.3. Građanski aktivizam i društveni angažman mladih,
  7.4. Edukacije mladih o poduzetništvu i razvijanje programa samozapošljavanja,
  7.5. Kreiranje modela podrške zapošljavanju mladih.

Zainteresirane neprofitne organizacije mogu sufinansirati projekt sa kojim apliciraju ili dio sredstava osigurati od drugih donatora. Grantom koji se dodjeljuje u okviru ovog Javnog poziva i navedenih prioritetnih oblasti, mogu se finansirati administrativni troškovi pod kojim se podrazumijevaju: ljudski resursi, putovanja/prevoz i kancelarijski troškovi. Administrativni troškovi ne smiju prelaziti 20% od ukupnih troškova projekta, niti iznos od 20% od iznosa sredstava koji se traži iz Budžeta Grada Tuzle.

Aplikanti koji imaju pravo na podnošenje prijave
Učešće u raspoređivanju sredstava za podršku projekata neprofitnih organizacija putem ovog Javnog poziva mogu ostvariti neprofitne organizacije (udruženja ili fondacije), registrovane na području BiH u skladu sa važećim zakonskim propisima u BiH (daljem tekstu aplikanti). Aplikanti iz prethodnog stava mogu ostvariti pravo na sredstva iz ovog Javnog poziva, uz sljedeće uslove utvrđene Odlukom:

 • da projektne aktivnosti realizuju na području grada Tuzla i u interesu građana Tuzle,
 • da se projekti odnose na prioritetne oblasti iz ovog Javnog poziva,
 • da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija,
 • da im je registrovana djelatnost u skladu sa prioritetnom oblasti u okviru koje će realizovati
  projekat,
 • da posjeduju odgovarajuće materijalno-tehničke i kadrovske pretpostavke, kao i iskustvo u
  realizaciji projekata iz oblasti za koju prijavljuju projekat.

Iznosi sredstava za finansiranje projekata:

Grantovi za projekte za mlade – 50.000,00 KM

Minimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti po projektu iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni 10.000,00KM.

Javni poziv jecotvoren do 20. marta 2024. godine a info sastanak za sve potencijane aplikante će biti održan 6. marta 2024. godine (srijeda) u prostorijama Ateljea „Ismet Mujezinović” u Tuzli sa početkom u 10:00 sati.

Kompletan tekst Javnog poziva i popratne materijale možete pronaći na sljedećem LINK-u.

Također pročitajte