Grad Tuzla objavljuje Javni poziv za dodjelu nagrada učenicima, studentima i sportistima sa natprosječnim uspjehom

May 16, 2024 | Budi bolji/a, Ne smijes propustiti, SUPER MLADI, SUPER VIJESTI

Na osnovu člana 4. Odluke o uslovima, postupku, visini i kriterijima za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za
ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzle („Službeni glasnik
Grada Tuzla“, broj: 2/19 i 1/24), Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu 07.05.2024. godine
raspisuje:
JAVNI POZIV
za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh
učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzle
I
Predmet Javnog poziva je dodjela Nagrade Grada Tuzle (u daljem tekstu Nagrada) učenicima, studentima
i sportistima sa područja grada Tuzle, koji su ostvarili natprosječan uspjeh u prethodnoj
školskoj/kalendarskoj godini.
II
Pravo na dodjelu Nagrade imaju aplikanti koji ispunjavaju sljedeće uslove:
a) Opći kriteriji:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da imaju stalno mjesto prebivališta na području grada Tuzle.
  Posebni kriteriji:
  Aplikanti Kriteriji za dodjelu Nagrade
  učenici: da je prethodne školske godine bio redovan učenik srednje škole i da je proglašen učenikom generacije
  studenti: da je u prethodnoj školskoj godini bio redovan student I ciklusa (dodiplomskog) studija, da je položio sve ispite sa najnižom prosječnom ocjenom 9,5, kao i da je izmirio sve obaveze predviđene planom i programom te studijske godine
  učenici i studenti: da su prethodne školske godine bili redovni učenici odnosno studenti i da su osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim takmičenjima u oblasti nauke, kulture i drugih društvenih oblasti u pojedinačnoj konkurenciji
  sportisti: sportisti koji su Odlukom Sportskog saveza Grada Tuzle proglašeni za najuspješnije sportiste u prethodnoj kalendarskoj godini
  Učenici, studenti i sportisti mogu ostvariti Nagradu samo po jednom od navedenih posebnih kriterija.

  III
  Prijave na Javni poziv podnose se na propisanom prijavnom obrascu koji se objavljuje u prilogu ovog Javnog poziva na zvaničnoj internet stranici Grada Tuzle (grad.tuzla.ba). Prijavni obrazac može se preuzeti i u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala).
  IV
  Uz popunjenu prijavu na Javni poziv za dodjelu Nagrade aplikanti su obavezni dostaviti sljedeću
  dokumentaciju:
 1. fotokopiju uvjerenja o državljanstvu,
 2. fotokopiju tekućeg računa.
  Pored navedene dokumentacije aplikanti su dužni dostaviti jedan od sljedećih dokumenata kojima se dokazuje natprosječan uspjeh u prethodnoj školskoj/kalendarskoj godini učenika, studenata i sportista:
 3. Učenici – odluku nadležnog organa srednje škole o proglašenju učenika generacije za prethodnu školsku godinu,
 4. Studenti – dokaz visokoškolske ustanove da je aplikant u prethodnoj školskoj godini bio redovan student I ciklusa (dodiplomskog) studija, da je položio sve ispite sa najnižom prosječnom ocjenom 9,5 kao i da je izmirio sve obaveze predviđene planom i programom te studijske godine,
 5. Učenici i studenti – potvrda (uvjerenje) nadležne obrazovne ustanove da je učenik/student bio redovan učenik/student prethodne školske godine kao i dokaz o osvojenom jednom od prva tri mjesta na zvaničnom međunarodnom takmičenju u oblasti nauke, kulture i drugih društvenih oblasti u pojedinačnoj konkurenciji za tu školsku godinu,
 6. Sportisti – odluku Sportskog saveza grada Tuzle o proglašenju najuspješnijeg sportiste u prethodnoj godini.
  Dokaz o evidenciji prebivališta za aplikante pribavlja nadležna Služba po službenoj dužnosti.
  V
  Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem Centra za
  pružanje usluga građanima (šalter sala), na adresu:
  GRAD TUZLA
  Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu sa obaveznom naznakom:
  “JAVNI POZIV
  za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzle Ne otvarati”
  Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 28.05.2024. godine. Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Grada Tuzle (grad.tuzla.ba).
  Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća na Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle putem telefona: 035 307-327 ili slanjem pitanja na e-mail adresu: asja@tuzla.ba., ahmet.kesetovic@tuzla.ba.

Prijavni obrazac možete preuzeti na LINK-u.

Također pročitajte