Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine  (Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17 i 18/24), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Granične policije Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika

u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine

1/01 Stručni savjetnik za računovodstvo

UPRAVA ZA ADMINISTRACIJU

Odsjek za finansijske poslove

1/01 Stručni savjetnik za računovodstvo

Opis poslova i radnih zadataka: Prati i izučava propise koji se odnose na finansijsko poslovanje institucija BiH; izrađuje odgovarajuće analize i izvještaje i predlaže potrebne mjere za njihovu implementaciju; šifrira svu finansijsku dokumentaciju prije unosa u ISFU; periodično sravnjava stanja u pomoćnim knjigama sa stanjem u glavnoj knjizi, izrađuje sve zakonom propisane finansijske izvještaje, vrši odobravanje unesene finansijske dokumentacije u ISFU, priprema dokumentaciju i evidencije za izradu mjesečnih, periodičnih i godišnjih obračuna GP BIH;  izrađuje analitički interni kontni plan; izvršava i druge poslove koje odredi šef Odsjeka za finansije.

Posebni uslovi: Univerzitetska diploma – VII stepen ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova, ekonomskog smjera; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit; tri (3) godine radnog iskustva u struci.

Status: državni službenik – stručni savjetnik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.758,00 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

Napomene za kandidate:

–       Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10, 70/12 i 12/20) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16, 21/17, 28/21 i 38/23). Više informacija o konkursnim procedurama dostupno je na www.ads.gov.ba, u dijelu „Zapošljavanje/Vrste konkursnih procedura“.

–       Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–       Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

Dodatna napomena:

Prije postavljenja, odnosno prijema u radni odnos, za kandidata sa liste uspješnih obaviće se sigurnosne/bezbjednosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima određenog stepena povjerljivosti, shodno odredbi člana 30.i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj: 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog Zakona. Kandidat, odnosno lice za koje se utvrde sigurnosne smetnje ne može biti postavljeno odnosno primljeno u radni odnos na radno mjesto za koje je obavljena sigurnosna/bezbjednosna provjera, bez obzira na ostvarene rezultate u sprovedenoj konkursnoj proceduri, shodno navedenim odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka, te članu 28. stav 7. Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, broj 96/07, 43/10 i 103/12).           

Priprema dokumentacije:

Skreće se pažnja kandidatima da su potrebnu dokumentaciju na oglas dužni dostaviti u skladu sa Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, a posebno da obrate pažnju na izmijenjene i dopunjene odredbe navedenog Pravilnika, te da prilagode dokumentaciju, kako dokaze o radnom iskustvu, tako i preostale dokaze tražene tekstom oglasa.

S tim u vezi, kandidati se upućuju na pojašnjenje – tekst na službenoj internet stranici www.ads.gov.ba, u dijelu „Zapošljavanje/Napomena za kandidate/Stop greškama u prijavama!“, te posebno odredbe Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, koje definišu dokumentaciju: prijavni obrazac; univerzitetsku diplomu; važeće uvjerenje o državljanstvu; uvjerenje o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu; dokaz o traženom radnom iskustvu; dokaz o traženom nivou znanja stranog jezika; dokaz o traženom nivou znanja rada na računaru; uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka; rok i način dostavljanja prijave.

Potrebni dokumenti: 

I Ovjerene kopije: 

–       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); Kandidati su obavezni dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), bez obzira na uslove oglasa, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–       dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca; 

–       uvjerenja o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu; 

–       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti iskustva;

–       dokaza o traženom nivou znanja na računaru.

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba unutar svakog konkursa pojedinačno, u rubrici „dokumenti“. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

–       Kandidati koji budu pozvani na usmeni dio stručnog ispita (intervju), kao dokaz o ispunjavanju jednog od općih uslova za postavljenje, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka g) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, obavezni su na isti donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca). Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do uručenja rješenja o postavlјenju, odnosno preuzimanja dužnosti.

–       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja pismenom dijelu stručnog ispita će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

Sva tražena dokumenta treba, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju dostaviti najkasnije do 17.04.2024. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Granična policija Bosne i Hercegovine

“Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Graničnoj policiji BiH“

Reufa Muhića 2-A, 71000 Sarajevo.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

ads.gov.ba

Javni poziv za obuku Uči, misli i djeluj! za omladinske političke lidere

Javni poziv za obuku Uči, misli i djeluj! za omladinske političke lidere

Institut za razvoj mladih KULT (u daljem tekstu: Institut) raspisuje Javni poziv za učešće na obuci za omladinske političke lidere, UMiD za omladinske političke lidere (u daljem tekstu: UMiDp).

Institut će po javnom pozivu odabrati polaznike za pohađanje obuke UMiDp, koja će se sastojati od tri petodnevna modula, kreirana iz tri oblasti:  1. politički sistem u BiH i djelovanje u njemu, 2. razvoj političkog imidža i 3. političko zagovaranje i pregovaranje za rješavanje problema i potreba mladih, te provedba lokalnih građanskih inicijativa (u daljem tekstu: LGI).

Planirani raspored održavanja modula obuke UMiDp je sljedeći:

 • Modul I – 20-24. 5. 2024. g.
 • Modul II – 17-21. 6. 2024. g.
 • Modul III – 22-26. 7. 2024. g.

Tokom trajanja modula planirano vrijeme rada je od 09.00 do 18.00 sati s izuzećem prvog i zadnjeg dana zbog dolaska i odlaska polaznika.

Raspored održavanja modula obuke UMiDp nije konačan i Institut zadržava pravo na njihovu izmjenu.

Mjesta održavanja modula će Institut naknadno dostaviti polaznicima.

Kriteriji za prijavu

 1. Starosna dob podnosioca prijave je od 18 do 30 godina u trenutku prijave.
 2. Podnosilac prijave član je političke stranke registrirane u BiH.
 3. Podnosilac prijave nije ranije pohađao obuku UMiDp.
 4. Podnosilac je državljanin Bosne i Hercegovine.
 5. Podnosilac nije ranije kažnjavan niti se protiv njega vodi krivični postupak.
 6. Dostavljena je sva tražena dokumentacija.

Dokumentacija 

Prijava se sastoji od sljedeće dokumentacije: 1) Curriculum Vitae (CV), 2) članska karta političke stranke čiji je podnosilac prijave aktivni član ili druga dokumentacija koja potvrđuje članstvo, 3) popunjen prijavni obrazac (online).

Podnosilac prijave može dostaviti i dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može biti značajna prilikom bodovanja svih pristiglih prijava.

Prijava 

Rok za prijavu: Poziv ostaje otvoren do nedjelje a, 28. 04. 2024. g., do 23.59 sata.

Prijave dostaviti putem online obrasca, koji se nalazi na: https://s.mladi.org/UMiDp_gen5

Eventualna pitanja mogu se postaviti putem emaila na katarina.vuckovic@mladi.org, (Predmet/subject: Upit, UMiDp 2024) ili putem telefona na +387 33 778 765.

JAVNI POZIV

Na osnovu dostavljenih prijava Institut će odabrati najbolje podnosioce prijave u skladu s navedenim kriterijima. Svi prijavljeni će biti obaviješteni o statusu njihove prijave, a podnosioci koji uđu u uži krug odabranih će imati videointervjue prije završne selekcije. Institut će termine za videointervjue dostaviti najkasnije dva dana prije održavanja intervjua.

S odabranim polaznicima obuke Institut će potpisati ugovor o pohađanju obuke.

Šta je UMiD (Uči, misli i djeluj!)?

UMiD (Uči, misli i djeluj!) je Institutov certificirani program obuke omladinskih lidera, tokom kojeg polaznici postaju građanima koji svojom voljom preduzimaju inicijative te iskazuju svoje mišljenje i aktivno sudjeluju u procesu donošenja odluka u svojoj zajednici. UMiD-om Institut doprinosi učešću mladih u procesima donošenja odluka i aktivnom sudjelovanju mladih u politici. UMiD-om želimo osigurati veću uključenost mladih, razvijati njihovu društvenu odgovornost, utjecati na prevazilaženje predrasuda, osnažiti i jačati partnerstva među njima i na taj način jačati njihovo samopouzdanje.

Šta je UMiDp (Uči, misli i djeluj! za omladinske političke lidere)? 

UMiD za omladinske političke lidere (UMiDp) je Institutov program za omladinske političke lidere od 18 do 30 godina starosti, koji dolaze iz različitih političkih stranaka i različitih lokalnih zajednica. Mladi političari kroz 15 dana obuke usvajaju znanja i vještine koje im pomažu da unaprijede svoje djelovanje, a posebno na polju prava za mlade. Tokom obuke imaju priliku da teoretski i praktično uče i grade politički imidž koji je drugačiji, inovativniji i vršnjački prihvatljiviji.

Ovu obuku prošle su već četiri  generacije, preko 60 polaznika iz više od 35 lokalnih zajednica iz preko 15 različitih stranaka, registriranih u BiH.

Više o UMiDp možete pogledati i u videu, koji je nastao kroz rad ranijih generacija.

Politički angažman u praksi

Pored teorije, znanja i iskustva za inovativan i mladima pristupačan politički angažman polaznici obuke će biti ohrabreni i da sami pokrenu inicijative i projekte kojima će unaprijediti društvo u kojem žive i djeluju. Polaznici obuke će steći znanja potrebna da pokrenu vlastite inicijative u svojim lokalnim zajednicama, u području i temama koje su danas važne njima i njihovim mladim sugrađanima. U ove aktivnosti polaznici obuke će pojedinačno ili zajednički, utjecati na konkretne probleme i rješavanje problema u zajednici u kojoj žive. Ovo će im ujedno izgraditi bazu i samopouzdanje za kasnije pokretanje većih i značajnijih promjena, kako na lokalnom, tako i na višim nivoima.

Zašto UMiDp? 

Prema istraživanju Instituta iz 2014. godine, od 65 registriranih političkih stranaka u BiH samo njih 14 u svojim službenim programima imali su određene programe za mlade, dok 51 politička stranka ili nije spomenula u svojim službenim programima mlade ili je to učinila sporadično. Omladinski ogranci političkih stranaka ne mogu se podvesti pod brigu o mladima, budući da im je osnovni zadatak jačanje (podmlađivanje) kapaciteta političkih stranaka, a ne briga o mladima. Više od 50% ispitanih mladih ljudi navode da su naklonjeni mladim političarima i smatraju da treba biti više mladih u politici. Značajan postotak mladih smatra mlade političare dobrim, ali nedovoljno utjecajnim, posebno zbog nedostatka iskustva.

S tim u vezi važno je jačati kompetencije mladih političara koje se tiču razumijevanja ekonomskog i društvenog razvoja, razvoja kulture ljudskih prava, razvoja jasnih strategija, vještina davanja prioriteta mladih u političkim agendama, jačanja kapaciteta u vođenju uspješnih zagovaračkih kampanja i lobiranja, vještina učinkovite komunikacije, demokratskog liderstva, umrežavanja s drugim mladim političarima, te učinkovitog predstavljanja njihovih glasača. Dvije generacije obuke UMiD za omladinske političke lidere su educirane upravo o ovim temama.

Utjecaj UMiDp na polaznike obuke  

Polaznici će nakon tri modula biti osposobljeni da kroz svoj politički angažman:

 • Prioritetiziraju pitanja mladih.
 • Razumiju izazove iz domena ekonomskih i socijalnih pitanja.
 • Poštuju ljudska prava, rodnu ravnopravnost i demokratske procese.
 • Kreiraju i provode zagovaračke akcije.
 • Postanu prepoznatljivi akteri političkog živote u lokalnim zajednicama.

Kriteriji za prijavu

 1. Starosna dob podnosioca prijave je od 18 do 30 godina u trenutku prijave.
 2. Podnosilac prijave član je političke stranke registrirane u BiH.
 3. Podnosilac prijave nije ranije pohađao obuku UMiDp.
 4. Podnosilac je državljanin Bosne i Hercegovine.
 5. Podnosilac ranije nije kažnjavan niti se protiv njega vodi krivični postupak.
 6. Dostavljena je sva tražena dokumentacija.

Obaveze podnosioca prijave 

Obaveze odabranog podnosioca prijave su:

 • Prisustvovati na sva tri petodnevna modula i svim planiranim aktivnostima obuke UMiDp, u skladu s dolje navedenim datumima (3 modula u trajanju od po 5 dana) i radnim vremenom.
 • Provesti lokalnu građevinsku inicijativu (LGI).
 • Uplatiti participaciju u visini od 100,00 KM nepovratnih sredstava prije početka 1. modula UMiDp obuke. Participaciju može platiti sam polaznik ili institucija/politička stranka iz koje dolazi. Za participaciju organizator izdaje odgovarajući račun. Instrukcije za plaćanje na žiroračun bit će dostavljene polaznicima na vrijeme. Participacija se plaća samo jednom, prije početka 1. modula i ona važi za cijelo trajanje obuke UMiDp.
 • Odabrani polaznici UMiDp obuke ne mogu delegirati drugoj osobi ispunjenje ugovornih obaveza, odnosno prisustvo na UMiDp obuci i aktivnostima vezanim za obuku.

Odabranim polaznicima UMiDp obuke bit će osigurani smještaj, ishrana, radni materijali, kao i putni troškovi za vrijeme trajanja obuke.

U slučaju potrebe za dodatnom dokumentacijom ili pojašnjenjima, Institut će kontaktirati podnosioca prijave naknadno. Institut može kontaktirati reference koje podnosilac navede u prijavi.

Prijava 

Rok za prijavu: Poziv ostaje otvoren do nedjelje, 28. aprila 2024. g. do 23.59 sati.

Eventualna pitanja mogu se postaviti putem emaila na katarina.vuckovic@mladi.org  ili telefonom na +387 33 778 765.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije o Institutu za razvoj mladih KULT mogu se naći na www.mladi.org.

Cijeli tekst javnog poziva dostupan je OVDJE.

Literarni konkurs “Pismo mira” za učenike i učenice srednjih škola

Literarni konkurs “Pismo mira” za učenike i učenice srednjih škola

Mreža Savjeta/Vijeća učenika BiH objavljuje literarni konkurs na temu „Pismo mira“ za učenike i učenice srednjih škola. Na ovaj način želimo podstaknuti srednjoškolce na pisanje i izražavanje vlastitog mišljenja o miru u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedna u nizu aktivnosti koje MreSVUBiH sprovodi u sklopu projekta “Gradimo mostove, rušimo zidove” podržanog od strane Smart Balkans– Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implemetnira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM), Institute for Democracy and Mediation (IDM), a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Pravo učešća na literarnom konkursu imaju svi učenici koji srednju školu pohađaju na području Bosne i Hercegovine. Literarni rad srednjoškolci mogu poslati elektronskim putem ili poštom:

1. Ukoliko vaš literarni rad šaljete elektronskim putem (e-mail), molimo vas koristite veličinu slova 12, font Times New Roman, obostrano poravnate tekst s proredom 1.5. Vaš literarni rad elektronskim putem šaljete isključivo u PDF verziji s vašim podacima na sljedeći e-mail: mresvubih.pr@gmail.com.

2. Ukoliko vaš literarni rad šaljete poštom, onda vaš rad treba biti ručno, razumljivo i čitko napisan, te poslan na adresu: Mreža Savjeta/Vijeća učenika BiH, Jalijski put 5, 72 000 Zenica.

ROK za slanje radova je 26. april 2024. g. (petak) nakon čega će Komisija mreSVUBiH-a odabrati i nagraditi pet najboljih radova.

Pozivamo sve učenike i učenice srednjih škola u BiH na učešće u ovom konkursu i dostavljanje radova u skladu s navedenim uputama. Pustite mašti na volju i pokažite nam svoju kreativnost, talenat i vještine pisanja.

Sva pitanja u vezi konkursa mogu se postaviti na e-mail mresvubih.pr@gmail.com

Literarni konkurs “Pismo mira” za učenike i učenice srednjih škola

Literarni konkurs “Pismo mira” za učenike i učenice srednjih škola

Mreža Savjeta/Vijeća učenika BiH objavljuje literarni konkurs na temu „Pismo mira“ za učenike i učenice srednjih škola. Na ovaj način želimo podstaknuti srednjoškolce na pisanje i izražavanje vlastitog mišljenja o miru u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedna u nizu aktivnosti koje MreSVUBiH sprovodi u sklopu projekta “Gradimo mostove, rušimo zidove” podržanog od strane Smart Balkans– Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implemetnira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM), Institute for Democracy and Mediation (IDM), a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Pravo učešća na literarnom konkursu imaju svi učenici koji srednju školu pohađaju na području Bosne i Hercegovine. Literarni rad srednjoškolci mogu poslati elektronskim putem ili poštom:

1. Ukoliko vaš literarni rad šaljete elektronskim putem (e-mail), molimo vas koristite veličinu slova 12, font Times New Roman, obostrano poravnate tekst s proredom 1.5. Vaš literarni rad elektronskim putem šaljete isključivo u PDF verziji s vašim podacima na sljedeći e-mail: mresvubih.pr@gmail.com.

2. Ukoliko vaš literarni rad šaljete poštom, onda vaš rad treba biti ručno, razumljivo i čitko napisan, te poslan na adresu: Mreža Savjeta/Vijeća učenika BiH, Jalijski put 5, 72 000 Zenica.

ROK za slanje radova je 26. april 2024. g. (petak) nakon čega će Komisija mreSVUBiH-a odabrati i nagraditi pet najboljih radova.

Pozivamo sve učenike i učenice srednjih škola u BiH na učešće u ovom konkursu i dostavljanje radova u skladu s navedenim uputama. Pustite mašti na volju i pokažite nam svoju kreativnost, talenat i vještine pisanja.

Sva pitanja u vezi konkursa mogu se postaviti na e-mail mresvubih.pr@gmail.com

Besplatni trening o instaliranju fotonaponskih sistema

Besplatni trening o instaliranju fotonaponskih sistema

Centar za ekologiju i energiju poziva sve motivirane odrasle osobe i maturante tehničkih zanimanja da se prijave na besplatnu edukaciju o fotonaponskim sistemima! Pružit ćemo vam inovativna i praktična znanja i vještine te vas potaknuti na dalje učenje i bavljenje ovom djelatnošću. Prioritet imaju nezaposlene osobe. Prijavite se i budite dio promjene u energetskoj efikasnosti!

Trening traje 40 sati i obuhvata teorijsku i praktičnu obuku na teme planiranja, instaliranja i održavanja fotonaponskih sistema. Trening će se održati u građevinsko-geodetskoj školi u Tuzli 19-21.aprila i 26-28. aprila.

Rok za prijave je 11.04.2024.godine

Prijavni obrazac možete poslati putem e-maila: dzemila.agic@bih.net.ba ili putem telefona: 061/670-077.

Broj mjesta je ograničen, a lista primljenih aplikanata će biti objavljena 15.04.2024 na stranici centra za ekologiju i energiju.

Besplatna akademija za žene: Kreiranje i vođenje tura i turističkih iskustava

Besplatna akademija za žene: Kreiranje i vođenje tura i turističkih iskustava

Ako ste žena koja već ima iskustva u vođenju tura (gradske/avanturističke) i kreiranju turističkih iskustava, ili ste tek na početku i želite se okušati u ovom segmentu, ako posjedujete želju za stalnim učenjem i unapređenjem vlastitih vještina i ako ste spremni da se pridružite inspirativnoj zajednici žena koje podržavaju jedna drugu, ovaj program je namijenjen upravo vama!

Vlada SAD-a putem USAID Projekta razvoja održivog turizma u  Bosni i Hercegovini (Turizam) u saradnji s Women in Travel CIC iz Londona, s ponosom objavljuje pokretanje „Akademije za žene: kreiranje i vođenje tura i turističkih iskustava“ (The Tour Guiding Academy), programa koji će podržati vašu strast za kreiranje i vođenje tura!

The Tour Guiding Academy je platforma za online učenje koja vam omogućava da postanete vodič za dnevne ture, te kreirate i razvijate ture i turistička iskustva na temelju vlastite priče, znanja i iskustva.

Koncept programa Akademije podijeljen je u 5 modula (124 lekcije, ukupnog trajanja od 6 sati), prilagođenih vašem ritmu učenja, uz mogućnost učešća u grupnim sesijama s mentoricama. Nakon završene obuke i mentorstva, sve učesnice će dobiti certifikat o završenoj obuci. Glavni cilj ovog programa je kreirati finalni proizvod koji je spreman za prodaju.

Kroz 5 modula naučit ćete:

– Kako se definiše sektor turizma, njegovi ključni elementi i trendovi?
– Kako prepoznati, razviti i prenijeti priču koja će biti osnova vaše ture (gradske/avanturističke) i ključne vještine pripovjedanja?
– Kako osmisliti priču i uključiti sve njene elemente u sveobuhvatnu dnevnu turu koja će iznenaditi i oduševiti vaše polaznike?
– Koje vještine su važne da postanete uspješan turistički vodič? Kako se ponašati s turistima i kako ih oduševiti vašom turom? Kako upravljati i ispunjavati njihova očekivanja?
– Kako prezentovati i prodati vaše ture, lično ili online? Kako koristiti Airbnb i kako pristupiti drugim kanalima prodaje? Kako odrediti troškove i cijene ture? Kako kreirati početne marketinške i prodajne tehnike za uspješnu prodaju vaše ture?

Kriteriji za prijavu:

 • Posjedovanje validne licence ili certifikata za vođenje tura (gradski vodič, vodič u avanturističkom turizmu), ili dokaz o započetoj edukaciji za sticanje licence za vođenje tura.
 • Motivaciono pismo s kratkim prijedlogom ideje za kreiranje nove ili unapređenje postojeće ture ili kreiranje nove turističke ture kao proširenja ili unapređenja postojećeg biznisa. Motivaciono pismo (s min. 1800, a max. 3600 karaktera) treba da sadrži: kratke informacije o vama i vašem iskustvu u turizmu, pojašnjenje zašto ovaj program odgovara vama, vaše ciljeve i motivaciju za učešće u programu, te ukratko ideju koju želite realizovati prateći korake iz ovog programa.
 • Završen najmanje jedan od dva kursa na Turizam Academy: Storytelling- Pripovijedanje u turizmu ili Iskustvena putovanja ili najmanje jedan kurs sa sličnom tematikom na nekoj drugoj platformi. Kao dokaz je potrebno priložiti kopiju certifikata u PDF formatu.
 • Poznavanje i razumijevanje engleskog jezika, obzirom da su sva predavanja i komunikacija s mentoricama na engleskom jeziku.
 • Prethodno iskustvo u vođenju tura (gradskih/avanturističkih) za međunarodne posjetioce smatraće se dodatnom prednošću.

Rok za prijave je 15.04.2024.godine, a prijaviti se možete putem LINK-a.

Tekst preuzet sa turizambih.ba