PORTAL KREIRAO

PORTAL FINANSIRA

Otvoren javni poziv za dodjelu malih bespovratnih finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva u okviru BY LEAP projekta

Otvoren javni poziv za dodjelu malih bespovratnih finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva u okviru BY LEAP projekta

Objavljujemo javni poziv za dodjelu malih bespovratnih finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva u okviru Mladih Balkana: Povezivanje mogućnosti, sposobnosti i partnerstva u regionalnim praksama zapošljavanja (BYLEAP).

Pozivamo organizacije civilnog društva ili neprofitna preduzeća koja se bave zapošljavanjem mladih i/ili preduzetništvom i/ili preduzetničkim obrazovanjem i/ili pružanjem usluga poslovne podrške poslovnim inicijativama mladih na lokalnom nivou da se prijave sa projektnim prijedlozima.

Rok za prijavu: 18. novembar 2021. g.

Realizaciju projekta podržali su: Vodeća i partnerske organizacije (označeno) i Evropska komisija

Ako želite da saznate više, molimo Vas da se registrujete za info sesiju 28. oktobar 2021. godine u 12:00h OVDJE.

Za dodatne informacije posjetite ovaj LINK.

Postani član/ica tima “Mladi pravnici/e za bolje izbore u BiH”

Postani član/ica tima “Mladi pravnici/e za bolje izbore u BiH”

Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ poziva te da postaneš dio tima mladih pravnika koji će kroz borbu protiv izbornih nepravilnosti doprinijeti boljim izborima u Bosni i Hercegovini.

MLADI PRAVNICI/E ZA BOLJE IZBORE U BIH

A. POZICIJA: Član/ica tima „Mladi pravnici/e za bolje izbore u BiH“ Koalicije za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ (UKUPNO 5 POZICIJA)

B. MJESTO RADA: Bosna i Hercegovina (BiH)

C. REFERENCA NA PROJEKAT: Sistemska transparentnost u izbornom procesu (STEP)

D. TRAJANJE PROJEKTA: januar 2020. – 31. januar 2023.

E. TRAJANJE ZADATKA I IZVJEŠTAVANJE: Trajanje angažmana članova/ica tima „Mladi pravnici/e za bolje izbore u BiH“ planira se na period do ukupno 45 dana u periodu novembar 2021. – novembar 2022.

F. POZADINA

Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“, a koju čine Centri civilnih Inicijativa (CCI), kao koordinator projekta, te Centar za građansku saradnju Livno, Forum građana Tuzla, Udruženje građana “Demokratija-Organizovanje-Napredak“ – DON Prijedor i Institut za razvoj mladih i zajednica “Perpetuum mobile” iz Banja Luke, kao partneri na projektu, implementiraju projekat Sistemska transparentnost u izbornom procesu (STEP) kojeg finansira Evropska unija (EU). Projektom STEP će se direktno povećati snaga i vidljivost organizacija civilnog društva (OCD) u građanskom posmatranju izbora i podržati razvoj učešća civilnog društa u procesu demokratizacije u zemlji, obuhvatajući dva izborna ciklusa u BiH: Lokalni izbori 2020. i Opći izbori 2022.

Projektom STEP nastoji se ojačati građansko učešće i osnažiti pokret OCD-a širom zemlje kako bi se podržali slobodni i pošteni izbori u Bosni i Hercegovini, pri tom smanjujući rizik od izbornih prevara i manipulacija. Poticanjem interesa građana za proaktivnim pristupom u izražavanju svoje slobodne političke volje je cilj kojem projekat aktivno doprinosi uz razumijevanje da izbori predstavljaju osnovni i najvažniji oblik građanskog učešća u procesu demokratizacije u zemlji.

Kroz projekat STEP osmišljen je niz aktivnosti podijeljenih u pet komponenti, slijedeći imperativ izgradnje kapaciteta OCD-a u cilju jačanja građanskog sektora da se osposobi za dalje, jače, vidljive i održive aktivnosti posmatranja izbora u budućnosti. STEP se sastoji od sljedećih pet komponenti:

 • Izgradnja kapaciteta i razvoj mreža
 • Posmatranje izbora
 • Razvoj javnih politika i zagovaranje
 • Komunikacija s javnostima i edukacija birača
 • Monitoring medija

G. CILJ PROJEKTA Generalni cilj projekta STEP je povećati ulogu i kapacitet građanskog društva u BiH da na efektivan način podržava dalju demokratsku konsolidaciju putem doprinosa slobodnim i poštenim izborima u BiH. Specifični ciljevi projekta STEP su: 1) OCD se direktno angažuju za posmatranje izbora,  time učvrščujući demokratske vrijednosti, potičući građansko učešće i demokratski razvoj i 2) osnažene OCD da jačaju svoju ulogu u demokratskim procesima i saradnju s medijima i građanima.

H. OPSEG POSLA

Cilj aktivnosti „Mladi pravnici/e za bolje izbore u BiH“ je izgradnja kapaciteta odabranih mladih pravnika/ca iz BiH u borbi protiv izbornih nepravilnosti (žalbe, prigovori, izvještaji o krivičnim prijavama i tumačenje relevantnih pravnih postupaka). Ideja vodilja aktivnosti je da se kontinuirano izgrađuju kapaciteti i kohezija u ovoj grupi, ostavljajući je na kraju životnog vijeka projekta kao oblik naslijeđa koji bi potencijalno mogao prerasti u aktivnu grupu koja će svoje vještine i znanje u vezi sa zaštitom izbornog prava koristiti na dobrobit šire zajednice.

Članovi/ce tima „Mladi pravnici za bolje izbore u BiH“ će se angažovati na period do 45 dana (shodno planu edukacije, planu projektnih aktivnosti i održavanju izbora u BiH) u periodu novembar 2021. – novembar 2022. godine u cilju zajedničkog rada na sljedećim aktivnostima:

 • Izgradnja kapaciteta (edukacija, treninzi, diskusije, studijske posjete) na temu izbora, izbornih nepravilnosti i sprječavanja istih;
 • Upoznavanje sa pravnim mehanizmima zaštite izbornog prava i izrada dokumenata (žalbe, prigovori, izvještaji o krivičnim prijavama i tumačenje relevantnih pravnih postupaka);
 • Doprinos posmatranju izbora kroz analizu prijavljenih nepravilnosti, postupanje u skladu sa evidentiranim nepravilnostima i uz odobrenje vođe tima, te rad u timu za kritične situacije na izborni dan;
 • Izrada periodičnih izvještaja o aktivnostima.

Ciljevi angažmana su:

 • Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i pojedinaca u oblasti posmatranja izbora;
 • Jačanje uloge i kapaciteta građanskog društva u BiH da na efektivan način podržava dalju demokratsku konsolidaciju putem doprinosa slobodnim i poštenim izborima u BiH;
 • Direktan angažman na posmatranju izbora, kroz jačanje demokratskih vrijednosti, potičući građansko učešće i demokratski razvoj;
 • Razvijanje projektnog osoblja.

Troškovi mladih pravnika/ica za učešće u aktivnostima (npr. prevoz, smještaj, hrana) će biti pokriveni od strane Koalicije „Pod lupom“. Angažman je po ugovoru za koji je predviđena simbolična naknada. Od pravnika/ca se očekuje:

 • Da učestvuje na svim aktivnostima izgradnje kapaciteta koje će se održavati online ili uživo;
 • Da usvoji potrebna znanja u oblasti zaštite izbornog prava u BiH;
 • Da, uz pomoć vođe tima i pravnih eksperata, učestvuje u izradi žalbi, prigovora i drugih formalnih mehanizama zaštite izbornog prava;
 • Da da doprinos posmatranju izbora kroz angažman u vremenu prije izbornog dana na dugoročnom posmatranju izbora i na izborni dan kroz rad u timu za kritične situacije;
 • Da potpiše pravno valjani ugovor u vezi angažmana;
 • Da bude na raspolaganju tokom ugovornog perioda u cilju nesmetane isporuke zadataka;
 • Da bude na raspolaganju tokom planiranog perioda do 45 dana u periodu novembar 2021. – novembar 2022.
 • Da obavi posao i prati dinamiku aktivnosti u skladu sa ugovorenim obavezama i striktno poštuje sve dogovorene i usaglašene rokove;
 • Da vođi tima obezbijedi periodične izvještaje o aktivnostima ili angažmanu;
 • Da, po potrebi, inicira redovne ili vanredne sastanke sa odgovornim osobama iz Koalicije „Pod lupom“ u cilju uspješne realizacije dogovorenih zadataka.

Okvirni rokovi pri ovom angažmanu koji moraju biti ispoštovani, a oko kojih će se naknadno usaglasiti angažovani pravnici/e i odgovorna osoba u Koaliciji „Pod lupom“, su:

I. AUTORSKA PRAVA

Sadržaj informacija dobijenih tokom angažmana podliježe zaštiti i u vlasništvu je organizacija članica Koalicije „Pod lupom“. Korištenje takvog sadržaja, djelomično ili u cjelosti, od strane trećih strana bez dozvole vlasnika nije dozvoljeno. Korištenje informacija je moguće i opravdano samo ukoliko je takva upotreba sastavni dio aktivnosti projekta koji se provodi.

J. IZVJEŠTAVANJE

Angažovani mladi pravnici/e pripremit će izvještaje i dokumente prema opsegu Opisa zadatka i dogovoru sa vođom tima.

K. KVALIFIKACIJE

Kandidati/kinje bi trebali ispunjavati minimalno sljedeće kvalifikacije:

 • Diplomirani pravnici/e (ili bachelori prava) ili studenti završne godine pravnog fakulteta;
 • Govore B/H/S jezike, engleski jezik i posjeduju dobre vještine rada na računaru;
 • Biti dostupan/na u toku planiranog perioda do 45 dana u periodu novembar 2021. – novembar 2022. godine, prema naknadno dogovorenom i usaglašenom planu;
 • Poštivati ugovorne obaveze, opis posla i dogovorene rokove bez kašnjenja.

Društveni aktivizam u zajednici ili organizacijama civilnog društva (volonteri/ke, aktivisti/ce u organizacijama civilnog društva) i/ili demonstriran interes za oblast izbora, posebno u razvijanju vlastitih kapaciteta za pružanje pravne podrške i savjetovanja u oblasti zaštite izbornog prava, kao i radno iskustvo na projektima posmatranja izbora smatrat će se prednošću. Pri odabiru kandidata/kinja će se, osim kvalifikacija, obratiti pažnja da dolaze sa različitih univerziteta, geografskih dijelova države, etničkih grupa i da je manje zastupljeni spol zastupljen sa najmanje 40% u sastavu tima.

L. NAČIN APLICIRANJA I ROK

Svi zainteresovani kandidati/kinje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju, najkasnije do 05.11.2021. godine do 16:00 sati.

 • Skeniranu kopiju ili fotografiju diplome ili indeksa kao dokaz o završenom/pohađanom fakultetu;
 • Europass CV uključujući spisak referenci, radnog iskustva ili drugog angažmana koji potvrđuje kvalifikacije navedene pod tačkom “K” ovog opisa zadatka;
 • Motivaciono pismo (najviše do 300 karaktera u Wordu fonta veličine 12).

Prijava (koja sadrži skenirane, fotografisane ili priložene navedene dokumente i prateći tekst e-maila) treba se dostaviti putem e-maila info@podlupom.org najkasnije do 05.11.2021. godine do 16:00 sati (Naslov e-maila: Aplikacija za poziciju člana/ice tima „Mladi pravinici/e za bolje izbore u BiH“).

SRETNO!

Izvor: hocu.ba

Prilika za posao u Institutu za razvoj mladih KULT

Prilika za posao u Institutu za razvoj mladih KULT

#InstitutKULT, na osnovi ukazane potrebe, raspisuje 𝗸𝗼𝗻𝗸𝘂𝗿𝘀 za sljedeća 𝗿𝗮𝗱𝗻𝗮 𝗺𝗷𝗲𝘀𝘁𝗮:

1️⃣ Asistent/ica u Odjelu za finansije,
2️⃣ Asistent/ica u Odjelu za istraživanje, monitoring i evaluaciju,
3️⃣ Stručni saradnik/ca za rad s mladima,
4️⃣ Asistent/ica za razvoj politika prema mladima,
5️⃣ Stručni saradnik/ca za upravljanje grantovima, jedna pozicija,
6️⃣ Voditelj/ica prodaje, jedna pozicija.

Konkursi ostaju otvoreni do 𝟯𝟭. 𝗼𝗸𝘁𝗼𝗯𝗿𝗮 2021. g. do 23.59 sati.

👉 Više informacija o otvorenim pozicijama: https://s.mladi.org/cL6sBH📬

Prijave se primaju isključivo putem obrasca koji se nalazi na linku: https://s.mladi.org/aAfXPf

▶️Prijave dostavljene na drugačiji način te nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće biti uzete u razmatranje. Odabrani kandidati/kinje bit će pozvani na testiranje, a ukoliko zadovolje kriterije testa, i na razgovor.

Fond „Volim Svoj Grad“ – Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama

Fond „Volim Svoj Grad“ – Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama

Fondacija tuzlanske zajednice (u daljem tekstu: Fondacija) poziva građane, udruženja i institucije sa područja Tuzlanskog kantona da pokažu koliko vole mjesto u kojem žive i predlože projekte za dobrobit svih, koji će omogućiti rješavanja ključnih problema u zajednici i napraviti pozitivne promjene u okruženju.

U partnerstvu sa Porticus Fondacijom, Fondacija objavljuje Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Podrška se realizuje sa ciljem da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na samoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj državi.

CILJEVI POZIVA

 • Povećati učešće građana u razvoju zajednice na području svih gradova Tuzlanskog kantona;
 • Unaprijediti uslove življenja u lokalnim zajednicama u TK;
 • Ojačati civilni sektor i kapacitete lidera u civilnom sektoru u TK;
 • Uspostaviti međusektorska partnerstva i promovisati važnu ulogu civilnog sektora i građanskih inicijativa u razvoju zajednice.

KO MOŽE APLICIRATI?

 • nezavisne organizacije i udruženja sa područja Tuzlanskog kantona;
 • nezavisne javne institucije sa područja Tuzlanskog kantona (biblioteke, obdaništa, škole, formalno registrovane mjesne zajednice, itd);
 • neformalne grupe građana od najmanje 3 punoljetna člana sa područja Tuzlanskog kantona.

ROK ZA PRIJAVU

Poziv za prijem aplikacija otvoren je od 23. septembra do 31. oktobra 2021. godine.

ŠTA PODRŽAVAMO?

 • Inovativne projekte iz različitih oblasti života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno unapređuju uslovi življenja u Tuzlanskom kantonu.
 • Projekte koji promovišu građanski aktivizam i volonterizam i zasnovani su  na volonterskom angažmanu aplikanata i promociji međusektoralne saradnje;
 • Projekte koji su usmjereni na rješavanje konkretnog i prioritetnog problema u lokalnoj zajednici ili zadovoljenje određene potrebe u zajednici;
 • Projekte koji imaju za cilj ublažavanje posljedica pandemije sa posebnim akcentom na očuvanje i jačanje mentalnog zdravlja kod starijih osoba i žena i ostalih društvenih kategorija.
 • Podržavamo projekte koji traju od 1 mjesec do maksimalno 1 godinu.
 • Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 500,00 KM do 3.000,00 KM;

 (više u Kriterijima Fonda „VOLIM SVOJ GRAD“).

KAKVE PROJEKTE PODRŽAVAMO?

Shodno rezultatima istraživanja Vitalni znaci 2019., prednost dajemo projektima koji su usklađeni sa prioritetnim potrebama lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu, te izazovima na globalnom nivou definisanim UN Globalnim ciljevima održivog razvoja.  U okviru ovog poziva, želimo podržati projekte koji potiču inovativna međusektoralna partnerstva i koji će unaprijediti slijedeće oblasti življenja:

 • OČUVANJE PRIRODE, BRIGA O OKOLIŠU I KLIMI;
 • KVALITETNO OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE;
 • SMANJENJE NEJEDNAKOSTI I LJUDSKA PRAVA;
 • OČUVANJE ZDRAVLJA.

U prilogu su Kriteriji Fonda „VOLIM SVOJ GRAD“ u kojima su detaljne informacije o pozivu i oblastima koje možemo podržati. 

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice.

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potvrdu o prijemu na mail. Nakon uvida u projektnu aplikaciju od strane grant tima, aplikant će putem e-maila dobiti potvrdu prijema (pdf dokument ispunjene aplikacije), koji ste dužni u roku od 7 dana dostaviti, potpisan i ovjeren u dva štampana primjerka, na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035 362-830/831  ili u putem mail-a: inicijative@fondacijatz.org sa naznakom „Fond Volim Svoj Grad˝ – Javni poziv: 10 – FVSG – 2/2021

Od formalno registrovanih organizacija  se traži da pored ispunjene aplikacione forme (putem online modula), dostave i sljedeću dodatnu dokumentaciju i to:

 • rješenje o registraciji (kopija),
 • statut Udruženja (kopija),
 • finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha-kopija),
 • dokaz o otvorenom žiro računu u banci (kopija), i
 • izjavu o partnerstvu, ako se radi o partnerskim projektima.

Finansijska podrška projektima mladih neće biti dodijeljena projektima koji su nepotpuni, kao ni onima koji pristignu nakon navedenog roka ili ne budu dostavljeni na prethodno navedeni način, kao i onima koji dostave prijave na neodgovarajućim obrascima.

USLOVI ZA DODJELU FINANSIJSKE PODRŠKE

Aplikanti su dužni omogućiti grant timu Fondacije da, prije dodjele granta, izvrši procjenu rada i poslovanja organizacije u prethodnom periodu. Ovakva  procjena podrazumijeva analizu organizacijskih, finansijskih, administrativnih i ljudskih resursa podnosioca projektnog prijedloga. Samo organizacije koje zadovolje proces ove procjene mogu dobiti novčanu podršku.

Neformalne grupe koje dobiju podršku za svoj projekat, će realizovati aktivnosti tako što će sva plaćanja  za troškove nastale u toku trajanja projekta plaćati direktno Fondacija, a dužnost neformalne grupe je da pripremi predračune i dostavi ih Fondaciji.                                                                         

Po finalnom odabiru projekata i objavljivanju rezultata na web stranici Fondacije, bit će otvoren rok za žalbe u trajanju od 7 radnih dana. Pravo na žalbu  imaju svi aplikanti  koji nisu zadovoljni svojom pozicijom na rang listi odobrenih grantova.  Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.

Preporuka svim aplikantima je da pročitaju detaljne informacije i upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije koji se nalaze na web stranici Fondacije (www.fondacijatz.org).

Izvor: fondacijatz.org

U Tuzli nije u potpunosti implementiran Zakon o mladima FBiH

U Tuzli nije u potpunosti implementiran Zakon o mladima FBiH

Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je prije jedanaest godina. Nosioci vlasti na svim nivoima u Federaciji Bosne i Hercegovine imali su obavezu osigurati uslove za provođenje niza mjera koje za cilj imaju stvaranje i provođenje politika prema mladima kroz višesektorski pristup, uzimajući u obzir njihove potrebe, zahtjeve i interese, a sve u duhu ovog zakona. Do današnjeg dana mnoge lokalne zajednice u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu, u potpunosti ili djelimično, postupile na ovaj način, pri čemu su mladi ljudi uskraćeni za prava koja su im zakonom osigurana.


Grad Tuzla je dobitnik priznanja za lidera u oblasti podrške omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih za 2020. godinu, a kojom prilikom je naglašeno da je ova lokalna zajednica zapravo jedina jedinica lokalne samouprave koja je ispoštovala sve odredbe Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Vijeće mladih Grada Tuzla, kao lokalno vijeće koje djeluje na području Grada Tuzla, poznaje činjenično stanje i odgovorno demantuje ovakvu tvrdnju. Naime, članom 14. federalnog zakona o mladima propisano je da, između ostalog, na lokalnom nivou mora egzistirati komisija za mlade pri gradskom/općinskom vijeću, koja će se u okviru svoje nadležnosti baviti pitanjima mladih, a u čijem radu će učestvovati predstavnici/ce općinskog/gradskog vijeća mladih. Od svog osnivanja (2017. godine) pa do danas Vijeće mladih Grada Tuzla nikada nije dobilo poziv za delegiranje svog člana u Komisiju za mlade, obrazovanje i sport pri Gradskom vijeću Tuzla.

Ova okolnost rezultat je nepotpune implementacije Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, o kojoj je Vijeće mladih Grada Tuzla u više navrata upozoravalo Gradsku upravu Tuzla i Gradsko vijeće Tuzla, no bez uspjeha. Iako je u međuvremenu formirana vlast, te su oformljene i komisije pri Gradskom vijeću Tuzla, Vijeće mladih Grada Tuzla nije dobilo mjesto za svog člana u ovoj Komisiji. Sama činjenica da odredba zakona nije ispoštovana je direktna odgovornost Gradskog vijeća Grada Tuzla odnosno Stručne službe za poslove Gradskog vijeća Tuzla. U posljednjim mjesecima dostavljeno je više dopisa na adresu Gradskog vijeća Tuzla u kojima je detaljno obrazložena problematika te su pozvani da promjene praksu svog postupanja i omoguće predstavnicima Vijeća mladih Grada Tuzla ravnopravno učešće u radu ovog radnog tijela. U svom jedinom pisanom odgovoru na inicijative Vijeća mladih Grada Tuzla, Kolegij Gradskog vijeća Tuzla je usvojio zaključak kojim je obavezao Komisiju za mlade, obrazovanje i sport pri Gradskom vijeću Tuzla da za sve buduće sjednice pozive dostavlja direktno i Vijeću mladih Grada Tuzla, kako bi isti mogli prisustvovati ovim sjednicama. No takvo učešće u radu ovog radnog tijela Gradskog vijeća

Tuzla je protivno duhu odredbi Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Kao jedna od osnovnih intencija samog zakonodavca, prilikom donošenja Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, odnosila se i na jačanje učešća i uključivanja mladih i njihovog informisanja na svim nivoima odlučivanja kroz uređene mehanizme njihovog sudjelovanja (Član 3., stav 4. ZOM FBiH), kao i provođenje principa nediskriminacije, solidarnosti i etičnosti u svim aktivnostima koje se tiču pitanja mladih (Član 3., stav 6. ZOM FBiH).

Pozivanjem predstavnika Vijeća mladih Grada Tuzla kao izvjesnih “gostiju”, odnosno posjetilaca i trećih lica na sjednice Komisije ne zadovoljava minimumum mjera na planu rada sa mladima, kako je to definisao zakonodavac na entitskom nivou. Vijeće mladih Grada Tuzla smatra da predstavnik organizacije treba biti punopravni član Komisije za mlade, obrazovanje i sport Gradskog vijeća Tuzla, sa pravom glasa i odlučivanja pri djelovanju iste, obzirom da se samo na takav način garantuje da će se glas mladih ljudi, oličen u radu i djelovanju Vijeća mladih Grada Tuzla, kroz institucionalnu formu djelovanja čuti i doslijedno poštivati.

Na ovom mjestu podsjećamo da je mogućnost angažmana članova Vijeća mladih Grada Tuzla, kao trećih lica koja ne dolaze iz reda vijećnika/ca ili delegiranih predstavnika političkih subjekata, koji obično participiraju u svim radnim tijelima, predviđena i članom 25., stav 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Tuzla, koji propisuje: “U sastav radnog tijela mogu biti birani vijećnici i osobe koje nisu vijećnici, a poznavaoci su oblasti koja je u nadležnosti radnog tijela”. Ovu fakultativnu mogućnost, propisanu Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Tuzla, treba tumačiti u skladu sa duhom člana 14. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine i samom intencijom federalnog zakonodavca u pogledu osiguranja minimuma mjera u radu sa mladima. Gradsko vijeće Tuzla, u trenutku formiranja svojih radnih tijela, moralo je imati u vidu odredbe Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, koji prema hijerarhiji pravnih akata svakako da ima prioritet u odnosu na sve akte niže pravne snage.

Vijeće mladih Grada Tuzla još jednom poziva Gradsko vijeće Tuzla da razmotri inicijativu ove organizacije, te da omogući njihovim predstavnicima ravnopravan rad i angažman u Komisiji za mlade, obrazovanje i sport Gradskog vijeća Tuzla. Posebna podrška u ovom procesu očekuje se od gradskih vijećnica/vijećnika koji dolaze iz reda mladih i koji imaju naročitu obavezu da u procesu rada i djelovanja u Gradskom vijeću Tuzla zastupaju interese svih mladih ljudi. Svakako da ta obaveza nije ništa manja u odnosu na druge izabrane predstavnike lokalne vlasti, posebno u periodu kada mladi ljudi sve više napuštaju Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu i kojom prilikom, kao jedan od glavnih razloga za takvu odluku, navode nezadovoljstvo procesom donošenja odluka i neadekvatno upravljanje državom i društvom.

Najveća odgovornost za takvo stanje je upravo na nosiocima vlasti, zbog čega se poziva Gradsko vijeće Tuzla da i kroz ovaj korak nastavi raditi na poboljšanju položaja mladih ljudi u Gradu Tuzla i uključi ih u institucionalne procese djelovanja i odlučivanja, a sve u skladu sa Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.

Uvažavajući činjenicu da Vijeće mladih Grada Tuzla sa Gradskom upravom Tuzla, resornim gradskim službama, preduzećima i ustanovima, uspješno sarađuje još od samog svog osnivanja, čvrsto vjerujemo da će prijedlog Vijeća mladih Grada Tuzla ovaj put biti uzet u ozbiljnije razmatranje te da će po njemu biti donesena odluka koja je u interesu mladih ljudi Grada Tuzla, a u duhu Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.